Op zoek naar de Romeinse weg aan de Rijndijk te Hazerswoude-Rijndijk Op zoek naar de Romeinse weg aan de Rijndijk te Hazerswoude-Rijndijk

DOI

ADC ArcheoProjecten heeft een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven, variant Archeologische Begeleiding, uitgevoerd voor het plangebied Rijndijk-West, in het kader van wegwerkzaamheden. In het plangebied zal de bestaande weg worden verlegd en aangepast. Het veldwerk is uitgevoerd op 20 en 21 mei 2019. Vooronderzoek heeft aangetoond dat zich op deze locatie mogelijk een Romeinse weg bevindt. De voorgenomen bouwplannen zullen dit wegtracé kruisen en de overblijfselen van deze Romeinse weg mogelijk vernietigen. Gedurende het archeologische onderzoek zijn echter geen sporen van de Romeinse weg waargenomen. De hypothetische ligging van de Romeinse weg binnen het plangebied kan daarmee echter niet ontkracht worden. Dit heeft te maken met het feit dat in een groot deel van het plangebied geen ongestoorde bodem aangetroffen is, waardoor eventuele oudere sporen niet waarneembaar zijn en nog op een dieper niveau kunnen zijn gelegen. In enkele van de proefsleuven zijn vondsten uit de Nieuwe tijd aangetroffen. Darbij gaat het om enkele fragmenten aardewerk en baksteen in recent uitgegraven lagen. De enige vondsten in situ betreft een deel van een muur in proefsleuf 7. Op basis van historische kaarten is deze muur waarschijnlijk afkomstig van een gebouw dat aldaar in het begin van de 20e eeuw gestaan heeft. Er wordt geadviseerd om het plangebied tot op een diepte van 1m onder maaiveld vrij te geven voor de geplande werkzaamheden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zh7-crzg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155989
Provenance
Creator Geerts, R.C.A.
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor Zuid-Holland;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Zuid-Holland;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format xml;ms access 2003;jpeg;mapinfo tab;jpg;pdf;ms word document 2003;xls;ms word document 2007
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-02-06T11:59:59Z