Sprundel. Waterretentie Kerlinge. Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) BAAC-rapport A-15.0263

Op 11 januari 2016 heeft BAAC bv een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd in het plangebied Waterretentie Kerlinge in Sprundel (gem. Rucphen). Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen verdieping en verbreding van twee bestaande sloten aan de noord- en oostzijde van het plangebied, om zodoende overtollig water te kunnen bergen. Hierbij bestaat een gerede kans dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. Uit de vooronderzoeken (een bureauonderzoek en een booronderzoek) is naar voren gekomen dat voor het plangebied een hoge archeologische verwachting geldt voor de aanwezigheid van water gerelateerde complextypen vanaf het mesolithicum tot aan de nieuwe tijd C (zoals rituele dumplocaties, visfuiken en beschoeiingen).

Uit de bodemprofielen blijkt dat in het centrale deel van het onderzoeksgebied sprake is van een laarpodzolbodem, en aan de randen van een hoge zwarte enkeerdgrond. In het centrale deel is bovendien een sterk humeuze, doorwoelde oude vegetatiehorizont aanwezig. Hieronder komen de bodemhorizonten, behorende bij een podzolbodem, voor (E-, Bhs, BC- en C-horizonten). Er is geen sprake van een venbodem ter plaatse van het plangebied. Vermoedelijk is de sterk humeuze top van het paleo-maaiveld als zodanig geïnterpreteerd. Het sterk humeuze karakter impliceert wel dat het plangebied in de nabijheid van een ven of depressie is gelegen.

Tijdens het onderzoek zijn drie sporen aangetroffen. Het betreft twee greppels en een waterkuil. Eén van de greppels ligt in het uiterste westen van het plangebied, de andere greppel en de waterkuil liggen in het uiterste zuidoosten. De sporen kunnen op basis van enkele aanlegvondsten en de kleur van de vulling in de nieuwe tijd worden gedateerd. In de tussenliggende werkputten zijn geen sporen aangetroffen.

De aangetroffen resten zijn door BAAC bv als niet behoudenswaardig beoordeeld. Geadviseerd wordt dan ook om het plangebied vrij te geven voor de civiel-technische werkzaamheden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-282-xrt3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tlaa-hp
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tlaa-hp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66798
Provenance
Creator Kimenai, P.P.J. (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Kalisvaart, C.C.; BAAC bv; Gemeente Rucphen
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.604 LON, 51.533 LAT); Noord-Brabant; Rucphen; Sprundel; Waterretentie Kerlinge