Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van een bestemmingsplanwijziging van het plangebied ’s Herenstraat 3a te Maasland, gemeente Midden-Delfland Ruimtelijk advies op basis van bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase)

DOI

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) verricht in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van het plangebied aan de ’s Herenstraat 3a te Maasland, gemeente Midden-Delfland (afbeelding 1, kaart 1). Het plangebied is momenteel deels bebouwd en deels verhard en heeft een oppervlakte van 300 m2.

Omdat deze plannen mogelijk met bodemverstorende ingrepen gepaard gaan, wenst KuiperCompagnons in een vroegtijdig stadium inzicht in de archeologische verwachting en eventuele risico’s bij de verdere planontwikkeling. De exacte locatie en diepte van de verwachte ingrepen zijn nog niet bekend maar zullen naar verwachting tot in archeologisch relevante niveaus reiken.

Voorafgaand aan de ontwikkelingen dient daarom in kaart gebracht te worden of zich binnen het onderzoeksgebied behoudenswaardige archeologische resten (zouden kunnen) bevinden, die tegen de achtergrond van de bodemingrepen gevaar lopen.

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een middelhoge verwachting voor off-site resten uit de Romeinse tijd in de top van de Duinkerke I afzettingen, en een middelhoge verwachting voor een breder spectrum aan resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Er zijn op basis van historische kaartmateriaal geen concrete aanwijzingen voor resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd.

Tijdens het inventariserende veldonderzoek is geconstateerd dat de waargenomen bodemopbouw in het plangebied aansluit bij de verwachtte bodemopbouw. Er zijn geen verstoringen waargenomen. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van off-site resten uit de Romeinse tijd, of voor resten uit de Late Middeleeuwen en het begin van de Nieuwe tijd. Voor de archeologische perioden Neolithicum tot en met Nieuwe tijd geldt een lage verwachting. Over oudere resten die dieper zitten dan 6 m –NAP kunnen geen uitspraken gedaan worden, maar de kans is klein dat deze door de verwachte bodemverstorende werkzaamheden bedreigd worden.

Advies

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek is de archeologische verwachting voor het plangebied daarom voor alle perioden bijgesteld naar ‘laag’. Daarom wordt in het kader van de voorgenomen ontwikkeling vervolgstappen in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) niet noodzakelijk geacht.

Het bevoegd gezag, de gemeente Midden-Delfland, dient eerst over het advies in dit rapport een besluit te nemen. Wanneer het bevoegd gezag besluit dat vervolgonderzoek niet noodzakelijk is en het plangebied wordt vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkelingen, blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst of waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Aangezien het nooit volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een archeologische ‘toevalsvondst’ wordt gedaan, is het wenselijk de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen bij het bevoegd gezag, de gemeente Midden-Delfland, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2b3-htdp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155954
Provenance
Creator Satijn, O.P.N.
Publisher Vestigia bv
Contributor Klooster, E. van der;Vestigia bv
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Klooster, E. van der;Vestigia bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-04-09T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-11-26T11:59:59Z