Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Rhederweg 9 te Bellingwolde, gemeente Bellingwedde (Gr) ARC-Rapporten 2009-198

DOI

In het bureau-onderzoek is de verwachting geformuleerd dat voor het onderzoeksterrein een hoge archeologische trefkans geldt op resten uit de prehistorie indien de (veldpodzol)bodem min of meer intact zou zijn. Uit het verkennend booronderzoek is echter gebleken dat de bodem tot in de C-horiont is verstoord. Daarom wordt de kans nog archeologische resten in situ aan te treffen zeer gering geacht.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-znm-gqzu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:39458
Provenance
Creator Archaeological Research en Consultancy;Buitenhuis, H.
Publisher ARC bv
Contributor Schomaker, B.;ARC bv
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Schomaker, B.;ARC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format csv;application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2010-12-21,2010-05,2010-12-21}