Archeologische Bureauonderzoek Stamriool Dorpsstraat - Karolinastraat, Oud Gastel, Gemeente Halderberg

DOI

Op basis van het Archeologisch Bureauonderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  1. Ter plaatse van het plangebied is sprake van een dekzandlandschap. Het betreft een bodemopbouw met Afzettingen van de Formatie van Boxtel (dagzomend), al dan niet op Afzettingen van de Formatie van Waalre op een diepte van circa 0.6 meter –NAP - 0.6 meter +NAP.

  2. Archeologische resten uit de periode van het Laat Paleolithicum t/m de Vroege Middeleeuwen kunnen hier dagzomend worden aangetroffen, op en in de top van de Afzettingen van de Formatie van Boxtel. Op de archeologische verwachtingskaarten wordt hier een zone weergegeven met een lage verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologisch resten uit deze periode. Dit is onjuist, omdat het gebied is gelegen op een hoge dekzandrug waarvan een groot deel tijdens de maximale veenbedekking waarschijnlijk onbedekt is gebleven.

  3. Archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd kunnen hier dagzomend worden aangetroffen, op en in de top van de (dekzand-) Afzettingen van de Formatie van Boxtel. De verwachting voor de aanwezigheid van dergelijke archeologische resten is hoog, omdat het plangebied is gelegen in het centrum van Oud Gastel, een dorp dat in ieder geval al in de 13de eeuw bestond. Op basis van de Kadastrale Kaart uit 1811 - 1832 kan worden geconcludeerd dat de ligging van de Dorpsstraat en de Korte Dreef toen grotendeels overeenkwam met het huidige wegtracé. Voor wat betreft de Karolinastraat, de Julianastraat en het ten zuiden daarvan gelegen parkje kan worden geconcludeerd dat de ligging van deze wegen voor een deel percelen doorkruist die in ieder geval aan het begin van de 19de eeuw, maar waarschijnlijk al veel eerder, waren bebouwd. In de tweede helft van de 20ste eeuw is de ligging van de Markt gewijzigd, waardoor de oorspronkelijke oostelijke rooilijn verder naar het oosten toe is verlegd, waardoor dit deel van het plangebied tevens percelen doorkruist die in ieder geval aan het begin van de 19de eeuw, maar waarschijnlijk al veel eerder, waren bebouwd. Hetzelfde geldt voor de zone ten zuiden van het westelijke deel van de Korte Dreef, waar in de 19de eeuw bebouwing heeft gestaan.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z9u-5mpc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:160853
Provenance
Creator Melis, J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor J. Melis (SOB Research);Melis, J.
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact SOB Research;J. Melis (SOB Research);Melis, J.
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "," "," "," "}
Temporal Coverage {2020-03-13,2020-02-01,2020-03-13}