Leidse wezenzorg 1690-1841

DOI

Deze dataset bevat de data van onderzoek naar de weeshuiszorg in Leiden in de 18e eeuw. Dit onderzoek beantwoordde de volgende vragen: - Hoe algemeen was het systeem van minnen die werden ingeschakeld om de taak van de moeder over te nemen omdat een van beide ouders zijn of haar rol niet kon vervullen. - Hoe was de situatie in Leiden met zijn twee grote algemene weeshuizen. De meeste aandacht krijgt het uitbesteden van de zorg voor de peuters en zuigelingen, zowel gezien vanuit de minnen als vanuit de minnekinderen. Aan de orde komen onder meer de leeftijd van het kind, de duur van de zorg en het lot van de wees tijdens zijn verblijf buiten het weeshuis. Ook het profiel van de min neemt een belangrijke plaats: haar burgerlijke staat, haar ouderdom en haar maatschappelijke positie. De studie beperkt zich tot de 18e eeuw wegens het bronnenmateriaal en de grote veranderingen die toen optraden in de organisatie van de zorg voor minnekinderen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zyx-w2vz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:24981
Provenance
Creator Frijns, A.J.M.;Noordam, D.J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2010-05-26,1980,2018-09-23}