Archeologische begeleiding 'De Lorrekorf' aan Schremmersteeg 4 te Putten (GE)

De aanleiding tot de hier beschreven archeologische begeleiding wordt gevormd door de aanleg van een natuurvriendelijke waterpartij aan Schremmersteeg 4 te Putten. Uit de resultaten van het eerder uitgevoerde milieukundige booronderzoek blijkt dat er een 0,5 tot 0,7 m dik esdek op het dekzand ligt. Door de afdekking met het cultuurdek kunnen archeologische waarden van vóór de middeleeuwen in de top van het dekzand bewaard zijn gebleven. Op grond van het beeld van de hoogtekaart was de verwachting dat er binnen het onderzoeksgebied tevens een tabaksschuur kan hebben gestaan. Door de aard van de werkzaamheden en de omstandigheden waarin zij moeten plaatsvinden, was een onderzoek voorafgaand hieraan niet mogelijk en is gekozen voor een archeologische begeleiding van de werkzaamheden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform de Monumentenwet van 1988. Particulier Natuurbeheer BV heeft MUG Ingenieursbureau b.v., afdeling Archeologie, opdracht gegeven de begeleiding uit te voeren. De archeologische begeleiding heeft plaatsgevonden op 30 en 31 mei 2016.

Uit de begeleiding blijkt dat er geen archeologisch relevante waarden aanwezig zijn in het esdek of in de top van het dekzand. De restanten van de verwachte tabaksschuur zijn niet teruggevonden. Wel zijn er landinrichtingsstructuren aangetroffen die bestaan uit sloten.

De oude verkavelingsstructuur bestaat uit sloten die met sterk humeus, wat venig zand zijn gevuld. Dit materiaal komt ook onder het esdek voor. Dit wijst erop dat deze sloten van voor de aanleg van de es dateren. Het van oorsprong op het dekzand aanwezige veen is ontgonnen en na de ontginning is vermoedelijk snel een esdek aangebracht waardoor het restveen tussen esdek en dekzand niet is vergraven en niet in het esdek is opgenomen. In dit deel van Nederland zijn de plaggendekken in de 15e-17e eeuw ontstaan. In werkput 3 is in de basis van het esdek een scherf grijs aardewerk aangetroffen die uit de prehistorie dateert . Deze scherf is zeer waarschijnlijk van elders afkomstig en meegekomen met het materiaal waaruit de es is opgebouwd. De aangetroffen oude en subrecente verkavelingssloten en greppels zijn niet tot een bekende verkavelingsstructuur te herleiden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xtq-raca
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-yera-21
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-yera-21
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-x8e-q4f8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67812
Provenance
Creator Roller, G. J. de (MUG Ingenieursbureau)
Publisher MUG Ingenieursbureau
Contributor MUG Ingenieursbureau
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.503 LON, 52.239 LAT); Schremmersteeg 4; Putten; Gemeente Putten; Provincie Gelderland