Sociale positie en voorzieningengebruik van allochtonen 2003 - SPVA 2003

Survey onder groepen allochtonen afkomstig uit vluchtelingenlanden (Afghanistan, Irak, Iran, Somalie, en voormalig Joegoslavie). Dit onderzoek sluit aan bij de reguliere SPVA onderzoeken die ISEO uitvoert in het kader van het rapportage systeem ‘Toegankelijkheid en Evenredigheid’, onderzoeken die sinds 1988 plaatsvinden onder allochtone en autochtone huishoudens.

De hoofdvragenlijst is opgebouwd uit vijftien vraagblokken. Achtereenvolgens komen aan de orde: achtergrondgegevens respondent en zijn of haar gezin, het migratieproces, inburgering en taal, onderwijs, arbeid, inkomen, huisvesting, gezondheid, sociale contacten, culturele integratie, beeldvorming, godsdienst, etnische subgroepen en terugkeerwens, slotvragen en voertaal gesprek. De minivragenlijst bevat een selectie van deze blokken: achtergrondgegevens van het gezinslid, inburgering en taal, onderwijs, arbeid, inkomen en sociale contacten. Bovendien wordt gebruikgemaakt van twee aparte blokken met vragen over gezondheid en culturele integratie, die worden voorgelegd aan de partner en één inwonend kind van vijftien jaar of ouder.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x7u-vkfm
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e3t-jyh
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e3t-jyh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:44429
Provenance
Creator Instituut voor Sociologisch - Economisch Onderzoek - ISEO; Erasmus Universiteit
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format SPSS
Discipline Social Sciences