Kijk op Kinderopvang – KoK2017

DOI

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet onderzoek naar de keuzes die ouders maken als het gaat om kinderopvang en werk. In het onderzoek is gekeken naar hoe ouders over de betaalbaarheid, toegankelijkheid én kwaliteit van opvang denken. Ook is gekeken in hoeverre deze percepties samenhangen met het gebruik van opvang, de arbeidsmarktparticipatie en de werk-privébalans van ouders. In het onderzoek zijn ook kwetsbare gezinnen betrokken, aangezien deze groepen relatief weinig gebruik maken van formele opvang en onbekend is wat hiervan de achterliggende reden is. Bij het onderzoek is onderscheid gemaakt in kinderopvang en buitenschoolse opvang . De doelpopulatie bij kinderopvang waren huishoudens met het oudste kind geboren in 2016 (zgn. baby-groep) en bij buitenschoolse opvang huishoudens met het oudste kind geboren in 2012 (zgn. kleuter-groep). De vragenlijst kon - naar keuze van de respondent - schriftelijk of via internet worden ingevuld. De respons was 1.832, waarvan 900 Kinderopvang- en 932 BSO-vragenlijsten. De steekproeftrekking is verricht door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het veldwerk is uitgevoerd door Panteia.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x9a-9jew
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:130195
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .sav (spss data);.pdf (documentation);.dta (stata data);.por (spss data)
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 2017-10-30T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-07-11T11:59:59Z