Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, Verkennende fase: Kwekerssingel (naast nr. 32) te Oudenbosch

Archeodienst BV heeft een archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase uitgevoerd in het plangebied aan de Kwekerssingel (naast nr. 32) in Oudenbosch (gemeente Halderberge). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging voor de nieuwbouw van drie woningen.

Het zuidoostelijke deel van het plangebied ligt op de hogere dekzandwelving en het noordwestelijke deel ligt in de lagere vlakte. Op basis van deze landschappelijke ligging is in het bureauonderzoek aan het zuidoostelijke deel van het plangebied een hoge verwachting toegekend voor vindplaatsen van jager-verzamelaars en een lage verwachting aan het noordwestelijke deel. In de loop van deze periode (Atlanticum) ontstond een uitgestrekt veengebied. In de periode vanaf het Neolithicum tot in de Late-Middeleeuwen (12e eeuw) was het gebied daarom geen aantrekkelijk leefgebied. Aan het plan¬gebied is dan ook een lage verwachting toegekend voor vindplaatsen uit het Neolithicum tot en met de Late-Middeleeuwen (tot in de 12e eeuw). Vanaf de 13e eeuw wordt het gebied ontgonnen en vindt grootschalige turfwinning plaats. In deze periode zijn in het gebied een aantal dorpen/gehuchten ontstaan met bijbehorende landbouwgronden. Het plangebied ligt in het omringende landbouwgebied vlakbij het buurtschap Lollestraten. De boerderijen liggen ten noorden, oosten en zuiden van het plangebied langs de wegen. Ter plaatse van het plangebied dat langs een ontginningssloot (de Bansloot) ligt, wordt geen bewoning verwacht. Het perceel is tot op heden onbebouwd en in gebruik als akkerland. Op basis hiervan is aan het plangebied een lage verwachting toegekend voor bewoningssporen uit de Late-Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en met de Nieuwe tijd.

Het verkennend booronderzoek heeft de tweedeling in het plangebied zoals verwacht op basis het bureauonderzoek bevestigd. Op de dekzandwelving in het zuidoostelijke deel van het plangebied zijn oorspronkelijk waarschijnlijk podzolbodems ontwikkeld. Deze zijn vrijwel geheel verdwenen door landbewerking en opgenomen in de bouwvoor waardoor sprake is van AC-profielen die bestaan uit een bouwvoor met een dikte van ca. 40 cm met daaronder de C-horizont. In het noordwestelijke deel van het plangebied zijn ook AC-profielen aanwezig maar zijn aan de onderzijde van de bouwvoor brokken van de oorspronkelijke eerdlaag van een beek-/gooreerdgrond aangetroffen. Aangezien de oorspronkelijke bodem vrijwel geheel is verdwenen en opgenomen in de bouwvoor, is de kans dat een intacte vuursteenvindplaats aanwezig is klein. Wel zouden in de bouwvoor/aan het oppervlak vondsten aanwezig kunnen zijn van een verstoorde vuursteenvindplaats. Tijdens de oppervlaktekartering zijn hier echter geen aanwijzingen voor gevonden. Het aangetroffen vondstmateriaal dat uit de Nieuwe tijd dateert, is vermoedelijk van elders aangevoerd bij het creëren van de huidige bouwvoor en/of bij het bemesten van de akker. Op basis van deze resultaten is de hoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum naar laag bijgesteld. De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om de lage verwachting voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd bij te stellen.

Op basis van deze resultaten wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. De gemeente stemt in met het advies om geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren.

Additional Info

Field Value
Source urn:nbn:nl:ui:13-yfca-aq
Creator Koeman, drs S.M. (Archeodienst BV)
Contact Archeodienst BV
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x7e-2k6h
Discipline Archaeology
Format application/pdf
Language Dutch
MetaDataAccess http://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66333
PublicationYear 2016
Publisher Archeodienst BV
Rights GROUP_ACCESS;http://www.dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSlicenceagreementUK.pdf;Archeodienst BV
SpatialCoverage Noord-Brabant Halderberge Oudenbosch Kwekerssingel (naast nr. 32) east=96278; north=399745; units=m; projection=Dutch National Grid; φλ=51.58355137 4.53994172; projection=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326; units=decimal; source=RD 96278 399745;
TemporalCoverage point in time : None