[P.P.V.S.:] Kort en opregt verhaal van het Droevig en avontuurlijk wedervaren, van Abraham Jansz. van Oelen, Schipper van nieu Vos-meer; Geschied in het Jaar 1682 (1683)

Diplomatische weergave van: [P.P.V.S.:] Kort en opregt verhaal van het Droevig en avontuurlijk wedervaren, van Abraham Jansz. van Oelen, Schipper van nieu Vos-meer; Geschied in het Jaar 1682. op den 26. Januarij, in die bekende hooge Water vloed. En hoe hij op de 7 October van het selve Iaar, op een wonderlijcke en nooijt gehoorde wijs, by St. Anna Land, een (so genaemde) Walvis, gevangen heeft. Beschreven uijt het verhaal van den Vanger selfs. Met schoone Kopere Plaaten versien, uijtbeeldende hoe de Vis eerst gesien, en daar na gevangen is. Midsgaders, een naukeurige beschrijving van de hoedanigheijd van de Vis. Als mede een Rijm beschrijving hoedanig de Walvissen in Groenland gevangen werden. Waar agter ook sijn bij gevoegt, eenige bijsondere droevige, wonderlijcke, en avontuurlijke voorvallen, van sommige Commandeurs en Gasten in Groen-Land uijtgestaan. Nooijt voor desen gedrukt. [z.p.] 1683.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x49-s6gw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-oo3i-yt
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-oo3i-yt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:55506
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, N van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline History
Spatial Coverage Groenland; St. Anna-Land; Netherlands