Bunschoten Kern Spakenburg Waterkering aan de haven van Spakenburg

DOI

De Archeologische Begeleiding behelsde het toezicht houden op het uitgraven van kleine zoeksleuven om de locatie van kabels en leidingen vast te stellen. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 2000 m² en is in gebruik als doorgaande weg in de bebouwde kom. Het gebied ligt aan de Oude Schans, Turfwal en de Kerkemaat en wordt begrensd door het water en de bebouwing. In het gebied zal een nieuwe waterkering worden aangebracht. Hiertoe wordt een 50 cm brede sleuf gegraven, tot maximaal 150 cm –mv. Het veldonderzoek heeft uitgewezen dat tot 180 cm –mv in het plangebied waarschijnlijk geen archeologische resten aanwezig zijn. Onder de klinkers ligt een dik pakket schoon bouwzand en daaronder zijn de mogelijke stadsophogingen van Bunschoten aanwezig. De kans is klein, dat bij de werkzaamheden mogelijk aanwezige archeologische resten worden aangetast. Hier dient wel voor de volledigheid aangegeven te worden, dat tijdens de geplande werkzaamheden niet dieper dan 150 cm –mv gegraven kan worden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zrv-aesp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:79894
Provenance
Creator Geerts, R.
Publisher ADC
Contributor ADC ArcheoProjecten;Utrecht
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact ADC ArcheoProjecten;Utrecht
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format pdf;mapinfo;doc;xls;jpg
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-06-12T11:59:59Z