Onderwijs Fries op de basisschool The teaching of Frisian at primary education

In 1988 is onderzoek verricht naar de stand van zaken van het Fries op de basisscholen in Fryslân. Het onderzoek werd uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de Rijksinspectie Basisonderwijs Friesland, de Fryske Akademy en de studierichting Frysk van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Uitvoerders waren: drs. S. de Jong (Rijksinspectie), drs. J. Ytsma (FA) en drs. A.M.J. Riemersma (VU).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xar-xrj5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pop-04g
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pop-04g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:30767
Provenance
Creator dr. S. de Jong (Rijksinspectie Basisonderwijs); dr. A.M.J. Riemersma (VU); dr. Jeh. Ytsma (Fryske Akademy)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor drs. P.L.G. van der Meer (documentalist Fryske Akademy)
Publication Year 1988
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Software: SPSS 15.0 ; PDF
Discipline Various
Spatial Coverage Friesland