Venlo. Garnizoenweg 3 (KazerneKwartier). Archeologische Begeleiding - protocol IVO-P BAAC-rapport A-14.0246

DOI

BAAC bv (onderzoeks en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) heeft een archeologische begeleiding van sloopwerken uitgevoerd op het terrein van de voormalige Frederik Hendrikkazerne in Blerick, gemeente Venlo. Het te slopen gebouw ligt op het noordoostelijke deel van het Kazerneterrein ten zuiden van de Horsterweg en ten westen van de Garnizoenweg. Op basis van vooronderzoeken kunnen vondsten uit de late bronstijd of vroege ijzertijd worden verwacht, sporen uit de vroege- en of begin midden-Romeinse tijd, haardkuilen uit de 17e eeuw, overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog en vondsten die te maken hebben met het gebruik van het Kazerneterrein vanaf het begin van de 20e eeuw. Aanleiding voor het onderzoek is de sloop van gebouw P van de Frederik Hendrikkazerne. Gebouw P staat op een locatie met zeer hoge archeologische waarde volgens de gemeentelijke Archeologische Beleidskaart. Een Archeologische Begeleiding (AB) volgens het protocol opgraven aangevuld met Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven dient als resultaat een archeologische waardering op te leveren. De begeleiding werd op 5 en 6 november 2014 uitgevoerd door drs. T. Buikema van BAAC bv. De sloopwerkzaamheden zijn uitgevoerd door B. Janssen van Bloem Sloopwerken & Recycling. Namens de gemeente trad drs. J. Schotten op als bevoegd gezag. Op het onderzoeksterrein is geen vindplaats aangetroffen. Echter, op een groot deel van het terrein is een vlak aangelegd hoger dan de top van de C-horizont. Het is mogelijk dat in de top van de C-horizont sporen liggen. Daarom wordt een archeologische begeleiding geadviseerd bij bodemverstoringen dieper dan 17.00 m +NAP.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zu6-xhvb
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64508
Provenance
Creator Buikema, T.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor gemeente Venlo;BAAC bv
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact gemeente Venlo;BAAC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format image/jpeg;Microsoft Excel;application/msword;application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2016-01,2016-01-18,2016-10-26}