Zevenaar - industrieterrein Zevenpoort Een archeologische begeleiding

Op 18 december 2017 heeft ADC ArcheoProjecten een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de locatie Zevenpoort te Zevenaar (zie afb. 1 en 2). Dit onderzoek betreft het aanleggen van twee werkputten ter hoogte van eerder aangetroffen sporenclusters en het waarderen van deze sporen om de verdere onderzoeksstrategie te kunnen bepalen. Het onderzoek werd uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.0 Landbodems, protocol 4004, opgraven. In totaal is ca. 455 m² onderzocht. Op het onderzochte terrein, dat vóór de werkzaamheden in gebruik was als bouwland, zal industrieterrein Zevenpoort worden uitgebreid. In 2007 is hier al archeologisch onderzoek uitgevoerd door Becker & van de Graaf. Het advies was om het terrein vrij te geven voor archeologie, maar het bevoegd gezag heeft echter aangegeven dat dit niet wenselijk is en dat de aanwezige archeologie veilig gesteld dient te worden door het gehele plangebied op te graven. Het onderzoek is uitgevoerd conform het Programma van Eisen (PvE)1 dat voor dit gebied is opgesteld. De onderzoekvragen die hierin zijn geformuleerd zullen in dit rapport op basis van de resultaten worden beantwoord. De documentatie die tijdens de werkzaamheden is verzameld, zijn gedeponeerd in Museum KAM te Nijmegen. Projectverantwoordelijke van ADC ArcheoProjecten was M. Peters (KNA-archeoloog). Verder waren bij het onderzoek betrokken: M. Louwerse (veldtechnicus). L. van der Feijst begeleidde het project als senior archeoloog.

Concluderend kan worden gesteld dat de eerder aangetroffen grondsporen archeologisch niet relevant zijn. De grondsporen lopen buiten het onderzochte gebied en waarschijnlijk over het hele onderzoeksgebied door. Het gaat om natuurlijke fenomenen, opgevulde depressies in het landschap.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zgd-kyx8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0r-lvna
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0r-lvna
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:115973
Provenance
Creator Peters, M. (ADC ArcheoProjecten)
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; text/xml; access / mdb; mapinfo / tab; image / png; sql
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.112 LON, 51.927 LAT); Gelderland; Gemeente Zevenaar; Zevenaar; Zevenpoort (deelgebied A); 40B (kaartblad)