Transect-rapport 1811: Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sleeuwijk, Kerkeinde 2, gemeente Werkendam (NB)

DOI

In juli 2018 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan Kerkeinde 2 in Sleeuwijk (gemeente Werkendam). De aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning die de nieuwbouw van twee nieuwe woningen naast de bestaande woning mogelijk moet maken. Bij de voorgenomen werkzaamheden zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. In het plangebied geldt in het vigerende bestemmingsplan een dubbelbestemming Waarde – Archeologie 5. Een archeologisch onderzoek is verplicht bij bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 100 m2 en dieper dan 300 cm -Mv. Dit betekent dat gezien de omvang van de voorgenomen bodemingrepen archeologisch vooronderzoek nodig is.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xde-mxx9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163048
Provenance
Creator Melman, J.G.E.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Melman, J.G.E.;J.G.E. Melman (Transect BV)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Transect BV;Melman, J.G.E.;J.G.E. Melman (Transect BV)
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Archaeology
Temporal Coverage {2020-05-22,2020-02-02,2020-05-22}