Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. proefsleuven aan de Pondematen (Zernike terrein) te Groningen Antea Group Archeologie 2016/33

Naar aanleiding van bouwplannen in het plangebied aan de Pondematen, op het Zerniketerrein in Groningen is in opdracht van de gemeente Groningen door Antea Group een archeologische proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De bouwplannen betreffen een proefopstelling waarbij er op het terrein leidingen worden ingegraven. De proefsleuven zijn aangelegd ter hoogte van deze geplande leidingen. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 25 tot en met 29 januari 2016.

In het te onderzoeksterrein zijn vier noordoost-zuidwest gerichte archeologisch proefsleuven aangelegd met een totale lengte circa 480 m. Uiteindelijk is er, met tussentijds overleg met de bevoegde overheid, in totaal 1.538 m² proefsleuf aangelegd.

Het terrein bleek volledig te zijn geëgaliseerd waarbij er met name aan de oostzijde onder de bouwvoor een opgebrachte laag aanwezig is. Aan de westzijde van het terrein is in meerdere fasen gravend archeologisch onderzoek uitgevoerd waardoor er nu grootschalige verstoringen tot in de ondergrond aanwezig. Het bodemprofiel op het middenterrein wijkt niet noemenswaardig af met wat in eerdere onderzoeken in de omgeving is vastgesteld.

Uiteindelijk zijn er met name bodemkundige fenomenen aangetroffen. Archeologisch zijn er slechts enkele sporen aangetroffen gerelateerd aan het westelijke kasteelterrein en verder de verwachte greppelsystemen.

De binnen het plangebied aanwezige archeologische resten (inclusief het deel van het monument AMK 11834) worden als niet behoudenswaardig beoordeeld. Wij adviseren derhalve het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling waarbij er leidingen worden ingegraven ter hoogte van de reeds gegraven proefsleuven. Daarnaast wordt aanbevolen de contouren van het AMK 11843 aan te passen tot buiten het plangebied.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-232-c5wx
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-w2c0-m3
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-w2c0-m3
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xe9-7qh2
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xjf-48wu
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-z95-q2gz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:68802
Provenance
Creator Fèber, D.J. la (Antea Group)
Publisher Antea Group
Contributor Antea Group
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf; PDF
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.529 LON, 53.246 LAT); Pondematen; Zernike Campus (Zerniketerrein); Provincie Groningen; Gemeente Groningen; Groningen