Leiden. Lammermarkt. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) BAAC rapport A-12.0383

In opdracht van de Gemeente Leiden, Dienst Bouwen en Wonen heeft BAAC bv een proefsleuvenonderzoek in het plangebied Parkeergarage Lammermarkt te Leiden, gemeente Leiden uitgevoerd. Het veldonderzoek is uitgevoerd tussen 21 en 23 mei 2013. De aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door het voornemen op de locatie een parkeergarage te bouwen. Belangrijke vraagstelling bij het onderzoek was of er archeologische waarden in gebied aanwezig waren en wat de omvang, kwaliteit en waardering van deze resten is. Om deze doelstelling te verwezenlijken, is een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd.

Tijdens het onderzoek zijn er restanten gevonden van een bouwblok dat hier heeft gestaan tussen 1611 en 1906. Naast de resten van dit bouwblok is de gedempte Binnenvestgracht aangesneden. De resten van de bebouwing waren ernstig verstoord en fragmentarisch bewaard gebleven. Er is weinig vondstmateriaal aangetroffen. Het enige vondstcomplex dat is aangesneden, is afkomstig uit de Binnenvestgracht en dateert uit de periode 1675-1750. Aangezien de proefsleuven zijn geprojecteerd over de bebouwing van het bouwblok kan niet uitgesloten worden dat er op de achtererven nog beerputten en afvalkuilen aanwezig zijn. Op basis van de resultaten wordt een archeologische begeleiding protocol opgraven geadviseerd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zju-85hj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5c0v-gq
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5c0v-gq
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zg2-gejg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67584
Provenance
Creator Mark, R. van der (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv; Gemeente Leiden, Dienst Bouwen en Wonen
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/tiff; image/jpeg; application/msword; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.487 LON, 52.164 LAT); Zuid-Holland; Leiden; Parkeergarage Lammermarkt