Ooijen-Wanssum, gebied W1-West, Lange Ven BAAC-rapport A-18.0055

DOI

In 2018 heeft BAAC een proefsleuvenonderzoek met doorstart naar een opgraving uitgevoerd in het plangebied ‘Lange Ven’ nabij Wanssum. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de voorgenomen aanleg van een rondweg in het plangebied.

Het onderzoek was een vervolg op een kartering PLUS (booronderzoek), op grond waarvan een mogelijke vindplaats aanwezig was op de locatie. Op basis van de aanwezigheid van lithisch materiaal in drie boringen (één in het karterend onderzoek en twee tijdens het waarderend onderzoek) werd de aanwezigheid van een vindplaats uit het Mesolithicum vermoed.

Doel van het proefsleuvenonderzoek was het nader waarderen en eventueel opgraven van deze vermoede mesolithische vindplaats. Deze bevindt zich op het Bølling-terras, op een hoger gelegen terrasrug temidden van twee rivierterrasgeulen. De rivierterrasgeulen waren gedurende het mesolithicum waarschijnlijk enkel periodiek watervoerend. Het gaat dus om een kleine mesolithische vondstconcentratie op een ruggetje in de nabijheid van een natte depressie, waarschijnlijk met stilstaand of laag-energetisch water.

Vier vuursteenartefacten zijn aangetroffen in de deels intacte Ah- en de C-horizont. Drie andere zijn echter aangetroffen in het bovenliggende zandige ophogingspakket. Hierbij moet vermeld worden dat er ook hoofdzakelijk gezocht is naar vondsten in de onverstoorde lagen. Waarschijnlijk is bij latere egalisatiewerkzaamheden het grootste deel van de vindplaats in het ophogingspakket opgenomen. Ondanks dat de bodem slechts plaatselijk verstoord lijkt te zijn, zijn er in de ongeroerde grond slechts enkele artefacten aangetroffen. Dit ondanks meerdere megaboringen in de top van het onverstoorde pakket, welke slechts enkele splinters opleverden.

De vondstconcentratie is bij de doorstart naar een opgraving waarschijnlijk horizontaal begrensd. Door het geringe aantal artefacten en de vermoede ruimtelijke verstoring is het niet mogelijk uitspraken te doen over de aard van de uitgevoerde activiteiten anders dan vuursteenbewerking. Op basis van het geringe vondstaantal gaat het waarschijnlijk om zeer kortstondige activiteiten. De aanwezigheid van mesolithische bewoningssporen op hogere delen van het Bølling-terras, zoals op plangebied Lange Ven werd vastgesteld, is in lijn met de gespecificeerde archeologische verwachting.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xge-bhdv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:138613
Provenance
Creator Stoop, D.D.L.;Kubistal, P.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Mooder Maas;BAAC;Kalisvaart, C.C.
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Mooder Maas;BAAC;Kalisvaart, C.C.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format MIF/MID;image/jpeg;ODS;CSV;GIS-bestanden;application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2019-05-14T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-10-02T11:59:59Z