Arbeidsvraagpanel 1989 t/m 2014

DOI

Het Arbeidsvraagpanel is een vragenlijstonderzoek onder vestigingen van werkgevers in Nederland. Het bestaat sinds 1989. Sindsdien worden iedere twee jaar opnieuw werkgevers geënquêteerd. Het aantal waarnemingen ligt rond de 3000. Er zijn inmiddels 13 metingen voor onderzoekers beschikbaar.

Het Arbeidsvraagpanel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid en het personeelsbeleid van werkgevers. De kracht van het Arbeidsvraagpanel ligt vooral in de combinatie van onderwerpen die het panel bestrijkt. Het Arbeidsvraagpanel is destijds opgezet door de OSA (Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek). Sinds augustus 2010 is het panel ondergebracht bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De data uit het Arbeidsvraagpanel 1989 t/m 2014 zijn verdeeld over drie datasets:

  • Arbeidsvraagpanel 1989 t/m 2014: bevat het standaard datapakket

  • Arbeidsvraagpanel 1989 t/m 2014 - Aanvulling Pakket I: bevat de volgende variabelen: aantallen werknemers (bijvoorbeeld aantal werknemers naar leeftijdsklasse); overige aantallen (bijvoorbeeld aantal uren betaald overwerk); volledige SBI- sectorcode; omschrijving CAO; COROP-code.

  • Arbeidsvraagpanel 1989 t/m 2014 - Aanvulling Pakket II: bevat de financiële gegevens (bijvoorbeeld omzet of budget, balanstotaal, resultaat voor belastingen) en loongegevens (zoals totaal brutoloon sv, aantal loondagen).

Voor gebruik van de databestanden van Pakket I en II dient de geheimhoudingsverklaring te worden ingevuld en opgestuurd naar het SCP.

Het SCP is mei 2014 via LinkedIn een discussiegroep gestart waar gebruikers van de arbeidsmarktpanels ervaringen kunnen uitwisselen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-29f-4y8j
Related Identifier 10.17026/dans-xb6-mfb2
Related Identifier 10.17026/dans-2a9-wu3x
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:62189
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format XLSX;SPSS systemfiles;STATA datafiles;PDF
Coverage
Discipline Economics
Temporal Coverage {2015-09-08,2015-09-09,2015-09-09}