Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek verkennende en karterende fase Zanddonk, Beuningen gemeente Beuningen (GD). Laagland Archeologie Rapport 222

DOI

Laagland Archeologie heeft in november 2018 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek verkennende en karterende fase uitgevoerd aan de Zanddonk te Beuningen. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de sloop van het huidige schoolgebouw ten gunste van nieuwbouw. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Hiertoe zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld (zie paragraaf 1.7). Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor resten uit de ijzertijd tot en met de late middeleeuwen. Het verkennende booronderzoek had tot doel het verwachtingsmodel te toetsen en zonodig aan te vullen. De karterende boringen hadden tot doel eventuele vindplaatsen op te sporen. Ook hiertoe zijn onderzoeksvragen opgesteld (paragraaf 5.2). Uit het booronderzoek blijkt dat de bodemopbouw voor een belangrijk deel intact is. Onder een verstoord/opgebracht pakket zijn oeverafzettingen aangetroffen, waarin laatmiddeleeuwse aardwerkfragmentjes zijn aangetroffen. Mogelijk zijn dieper nog resten uit oudere perioden te verwachten, eventueel samenhangend met vegetatiehorizonten (laklagen) die in diverse boringen zijn waargenomen. Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (Inventariserend veldonderzoek – verkennende fase). De implementatie van dit advies is in handen van de bevoegde overheid, de gemeente Beuningen. De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, mevrouw S. van Roode, regio-archeoloog.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xt5-bf6w
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7l-rn7y
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:159447
Provenance
Creator Wijnen, J.J.A (Laagland Archeologie)
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Wijnen, J.J.A,; J.J.A, Wijnen (Laagland Archeologie)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf; .pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.766 LON, 51.864 LAT); Gelderland; Gemeente Beuningen; Beuningen; Zanddonk