Archeologisch proefsleuven-onderzoek Grotestraat te Rijssen gemeente Rijssen-Holten (OV)

DOI

MUG Ingenieursbureau heeft een archeologisch proefsleuvenonderzoek (IVO-P) uitgevoerd voor percelen aan de Grotestraat te Rijssen. Voorafgaand aan het hier beschreven IVO-P is door BAAC in 2008 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Het proefsleuvenonderzoek heeft plaatsgevonden op 15 en 16 september 2010 en stond onder leiding van de heer G.J. de Roller met ondersteuning van de heren P. Visser, senior veldtechnicus en specialist metaaldetectie en archeologisch medewerker S. Veenstra.

Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat, hoewel de kern van Rijssen gedurende lange tijd geen noemenswaardige veranderingen ondergaan heeft, er recentelijk ingrijpende bodemverstoringen hebben plaatsgevonden. In deze vergraven grond zijn alleen vondsten gedaan uit de nieuwe tijd C met uitzondering van een scherf van een Jacoba-kan die mogelijk ouder is en uit de middeleeuwen-nieuwe tijd stamt. Op basis van het vooronderzoek werd verwacht dat op de locatie resten van achtererven van middeleeuwse boerderijen aanwezig zouden zijn met de bijbehorende afvalkuilen en waterputten. Ook zouden brandlagen van middeleeuwse stadsbranden aangetroffen kunnen worden. Dergelijke sporen zijn tijdens het onderzoek niet aangetroffen. Naast de recente diepe verstoringen zijn er aanwijzingen dat in Grotestraat 16 een verfhandel/glaszetter heeft gezeten. Ook is duidelijk geworden dat in de achtertuinen meer bouwwerken aanwezig waren dan op de kadastrale kaarten staan aangegeven. Het is aannemelijk geworden dat het pand van Grotestraat 18 ver naar achter heeft doorgelopen en heeft bestaan uit houten gebinten. Binnen Rijssen zijn veel van de oudere gebouwen in vakwerkbouw uitgevoerd, waarschijnlijk gold dit ook voor het pand Grotestraat 18.

Gezien de verstoorde bodemopbouw , de recente sporen en het vondstmateriaal dat uit de 19e-20e eeuw stamt, volgt de waardestelling niet behoudenswaardig.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z2v-5rv8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52282
Provenance
Creator Roller, G.J. de
Publisher MUG Ingenieursbureau b.v.
Contributor MUG Ingenieursbureau b.v.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact MUG Ingenieursbureau b.v.
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2012-11-23,2010-09-15,2012-11-23}