Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven Albertus Perkstraat, Hilversum gemeente Hilversum (NH). Laagland Archeologie Rapport 372

DOI

Laagland Archeologie heeft op 3 december 2019 een Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven uitgevoerd aan de Albertus Perkstraat te Hilversum, gemeente Hilversum (NH). Op het terrein is eerder archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is door het bevoegd gezag besloten dat er een aanvullend onderzoek dient plaats te vinden in de vorm van een Inventariserend veldonderzoek - proefsleuven. Tijdens het veldonderzoek, waarbij twee proefsleuven zijn aangelegd, zijn twee sporen aangetroffen. Gezien de scherpe begrenzing, de losse vulling en rode baksteenspikkels in een van de sporen, betreft het hoogstwaarschijnlijk (sub)recente grondsporen. Vondstmateriaal is tijdens het onderzoek niet aangetroffen. De doelstelling van het onderhavige onderzoek is te komen tot een waardering van een eventueel aanwezige archeologische vindplaats. Er zijn enkele losse sporen aanwezig en in combinatie met het ontbreken van overige vondsten, is er te weinig informatie die nodig is voor het waarderen van deze vindplaats. Een waardering van de vindplaats wordt daardoor niet mogelijk geacht en de vindplaats kan daarmee als ‘niet behoudenswaardig’ worden beschouwd. Geadviseerd wordt om het voorste te bebouwen deel van het plangebied (voor wat betreft archeologie) vrij te geven voor de verdere ontwikkeling. Het achterste deel van het plangebied, waar geen proefsleuven zijn gegraven en waar momenteel ook geen grondverstorende activiteiten gepland zijn, wordt niet vrijgegeven. Dit advies is opgesteld in overeenstemming met de adviseur namens de bevoegde overheid.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xng-r8n4
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tv-0wi4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:159893
Provenance
Creator Oude Rengerink, J.A.M. (Laagland Archeologie); Gruil, J. de (Laagland Archeologie)
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Oude Rengerink, J.A.M.; J.A.M. Oude Rengerink (Laagland Archeologie)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/jpeg; diverse GIS-bestanden (shapefile)
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.158 LON, 52.226 LAT); Netherlands; Provincie Noord-Holland; Gemeente Hilversum; Plaats Hilversum; Toponiem Albertus Perkstraat