Plangebied Treslinglocatie

DOI

Behalve aanwijzingen voor Hunzeafzettingen en geulen zijn verspreid over de proefsleuven een zeer gering aantal archeologische grondsporen gedocumenteerd. Het gaat om een kuil en een greppel, beide waarschijnlijk uit de nieuwe tijd of mogelijk uit de late middeleeuwen. In de vegetatielaag is verder een verbrand maar verder onbewerkt brok natuursteen gevonden. Er zijn geen andere vondsten of relevante archeologische sporen aangetroffen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zu9-asv8
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4h-2mds
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:186163
Provenance
Creator Huis in 't Veld, J.Y. (RAAP BV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor RAAP BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/msword; image/jpeg; .mdb; .shp; application/x-cmdi+xml
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.582 LON, 53.226 LAT); Netherlands