Archeologisch onderzoek langs de zuidoever van de Zandse plas, gemeente Nijmegen. Een proevensleuvenonderzoek (IVO-P) en twee archeologische begeleidingen (DO-AB en IVO-P-AB), Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 275

DOI

Ter hoogte van onderzoekslocatie Zandseplas (Nlz15) is de bodem in het verleden doorsneden door twee verschillende geulsystemen. De oriëntatie van beide geulen is grofweg west-oost. Na verloop van tijd heeft de loop van de geul zich verlegd en zijn de restgeulen verland. De vroegste sporen dateren uit de late prehistorie, vermoedelijk uit de (late bronstijd-)vroege ijzertijd Hoewel enkele vondsten in de Romeinse tijd en late middeleeuwen gedateerd worden, zijn er geen aanwijzingen gevonden dat er ook sporen uit die perioden dateren. Uitgezonderd de groep van prehistorische paalsporen in werkput 5, 9 en 10 van Nlz15, moeten alle sporen vermoedelijk toegeschreven worden aan de nieuwe tijd. De vondsten en sporen die in verband worden gebracht met de Tweede Wereldoorlog zijn het directe gevolg geweest van gevechtshandelingen tijdens de laatste twee oorlogsjaren.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zsw-b847
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:115365
Provenance
Creator Komen, M.C.M.;Harmsen, C.
Publisher Gemeente Nijmegen
Contributor Hemert, J. van;Venne, A.C. van de;Broeke, P.W. van den;Damen, H.;Gemeente Nijmegen;Kokke, W.M.S.
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Hemert, J. van;Kerament;Venne, A.C. van de;Broeke, P.W. van den;Damen, H.;Gemeente Nijmegen;Kokke, W.M.S.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format access / mdb;mapinfo / tab;text/xml;image/jpeg;application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-05-23T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-10-07T11:59:59Z