Transect-rapport 1827: Een archeologisch bureauonderzoek. Herinrichting kruising N214-N216 te Ottoland, gemeente Molenlanden (ZH)

DOI

In augustus 2018 is een archeologisch bureauonderzoek (BO) uitgevoerd in een plangebied ter plaatse van de kruising van de N214 met de N216 in Ottoland (gemeente Molenlanden). De aanleiding van het onderzoek is de herinrichting van de kruising, waarbij grondverzet zal plaatsvinden. Het onderhavige onderzoek vindt plaats in het kader van de hiervoor benodigde omgevingsvergunning. Vanuit de bestemmingsplannen Buitengebied Graafstroom 3e herziening (2015) en Buitengebied Giessenlanden (2012) heeft het plangebied een archeologische waarde (‘dubbelbestemming waarde-archeologie’). Deze archeologische waarde kan in het kader van de voorgenomen bodemingrepen worden aangetast, gezien de aard en omvang van de ingrepen. Hierom is archeologisch vooronderzoek nodig, om inzicht te krijgen of en in hoeverre de werkzaamheden van invloed zijn op de archeologische waarde in het plangebied. In dit rapport worden de resultaten van het vooronderzoek beschreven op basis waarvan de gemeente een selectiebesluit kan nemen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xbv-e66f
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163051
Provenance
Creator Verboom-Jansen, M.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor M. Verboom-Jansen (Transect BV);Verboom-Jansen, M.
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact M. Verboom-Jansen (Transect BV);Transect BV;Verboom-Jansen, M.
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Archaeology
Temporal Coverage {2020-05-22,2020-03-24,2020-05-22}