Plangebied Vennenherstelplan. Beheersgebied Waterschap De Dommel Archeologisch bureauonderzoek BAAC Rapport V-11.0303 Archeologisch bureauonderzoek BAAC Rapport V-11.0303

DOI

In opdracht van Waterschap De Dommel, Boxtel heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Vennenherstelplan Beheersgebied Waterschap De Dommel. Aanleiding voor het onderzoek is het plan zeventien vennen binnen het gebied van het waterschap te herstellen. Hierbij bestaat een gerede kans dat eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord of vernietigd worden.

Voor elk van deze zeventien vennen is een bureauonderzoek uitgevoerd waarbij onder andere de geomorfologische kaart, bodemkaart, IKAW, hoogtekaart van Nederland (AHN), historische kaarten en wanneer aanwezig de gemeentelijke verwachtingskaart geraadpleegd zijn. Met behulp van deze informatie is voor elk ven een archeologische verwachting opgesteld en is een aanbeveling gedaan. Ter plaatse van de meeste vennen worden archeologische resten verwacht. Voor de meeste vennen geldt echter dat de bodem niet verstoord zal worden door de geplande werkzaamheden. Voor deze vennen is vervolgonderzoek niet noodzakelijk, tenzij de bodem zal worden verstoord.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xyg-ukdj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:78135
Provenance
Creator Pepers, K.H.J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Waterschap De Dommel;BAAC bv
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Waterschap De Dommel;BAAC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2012-01-09T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-02-08T11:59:59Z