Locatie bezuiden de A15 te Poortugaal Bureauonderzoek

Conclusie en aanbeveling Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied alleen vervolgonderzoek geadviseerd, als er buiten de reeds verstoorde gebieden (door de leiding en sloot) gegraven wordt en als daarbij de gestelde ondergrens van 200 m2 wordt overschreden. Momenteel is nog onvoldoende duidelijk wat de precieze omvang van de geplande bodemingrepen zal zijn. Plantoets door de gemeente zal uiteindelijk nodig zijn om op basis van de exacte ingreep te bepalen of archeologisch onderzoek wel/niet nodig is op basis van omvang (groter dan 200 m2) en diepte. Exacte tekeningen zijn hiervoor nodig.

Wij adviseren u, wanneer de te plegen bodemingrepen vast staan, om op basis van een duidelijke situatietekening met daarop de ligging van de huidige leiding en de te plegen ingrepen, in overleg met de bevoegde overheid te beoordelen of verder archeologisch onderzoek nodig is of juist achterwege kan blijven.

Het eventuele vervolgonderzoek zou waarschijnlijk het best uit een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden kunnen bestaan. Een proefsleuven onderzoek is minder geschikt in verband met de aanwezigheid van de kabels en leidingen.

De resultaten van dit onderzoek zijn beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Albrandswaard), die vervolgens een besluit neemt.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zr5-er7d
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rshv-pn
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rshv-pn
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zfh-tr7u
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67747
Provenance
Creator Kremer, H. (Synthegra)
Publisher Synthegra
Contributor Synthegra
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.402 LON, 51.867 LAT); Poortugaalseweg; Poortugaal; Gemeente Albrandswaard; Provincie Zuid-Holland