’s-Gravenbroekseweg 156-1, Sluipwijk (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) Een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek ADC rapport 4946

DOI

ADC ArcheoProjecten in juli 2019 een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie ’s-Gravenbroekseweg 156-1 in Sluipwijk, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen eigendomstransactie van de locatie en de nieuwbouw van een woning. Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde verwachting opgesteld. Hieruit volgt dat het plangebied deel uitmaakt van het bewoningslint van Sluipwijk. In de diepe ondergrond, op 6,7 tot 7,8 m –mv (circa 8,5 tot 9,5 m –NAP) en mogelijk plaatselijk ondieper, zijn oever- en geulafzettingen van de stroomgordel van Waddinxveen aan te treffen. Op grond van de vormingsgeschiedenis kunnen op of in de top van genoemde afzettingen bewoningsresten uit het Neolithicum en/of de Bronstijd voorkomen. Tot op heden zijn nog geen resten bekend die verband houden met de stroomgordel van Waddinxveen. Hiermee dient de aanwezigheid van bewoningresten vooralsnog als een theoretische verwachting beschouwd te worden. De oever- en geulafzettingen van de stroomgordel van Waddinxveen worden afgedekt door een circa 1 tot 3 m dik pakket komklei gevolgd door een veenpakket van circa 4 m dikte. Op grond van de natte omstandigheden waarin de pakketten zijn gevormd, is het niet aannemelijk dat deze in de periode voorafgaand aan de grootschalige laatmiddeleeuwse ontginningen een geschikte ondergrond hebben gevormd voor bewoning. In de 13e eeuw werden de veengebieden in het onderzoeksgebied ontgonnen werden op de kop van de kavels boerderijen gebouwd en ontstond het bewoningslint van Sluipwijk. Hoewel het plangebied relatief laag ligt en op basis van oude kaarten pas in de tweede helft van de 19e eeuw bebouwd lijkt te zijn, kan de aanwezigheid van eerdere bebouwing niet volledig worden uitgesloten. Uit de periode vóór het eerste kwart van de 19e eeuw is geen nauwkeurig kaartmateriaal voorhanden en eventuele bebouwing kan in de loop der tijd zijn verplaatst. Een bewoningsniveau zal zich manifesteren als een veraarde of opgebrachte veenlaag of kleilaag met daarin archeologische indicatoren. Aardewerk en bouwmateriaal zullen naar verwachting goed bewaard zijn gebleven. Organisch vondstmateriaal, zoals hout en bot, zal naar verwachting alleen goed bewaard zijn gebleven in sporen die tot beneden de grondwaterspiegel reiken. Teneinde deze verwachting te toetsen en aan te vullen is in het plangebied een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek wijst uit dat de diepere ondergrond (beneden 420 cm – mv, circa 6,10 m –NAP), in overeenstemming met het bureauonderzoek, uit kleiige komafzettingen (Formatie van Echteld) bestaat. De onderliggende oever- en geulafzettingen van de stroomgordel van Waddinxveen zijn niet bereikt. De komafzettingen gaan over in een bruin tot donkerbruin veenpakket (Hollandveen Laagpakket binnen de Formatie van Nieuwkoop), dat behoudens de bovenste 50 cm, mineraalarm tot zwak kleiig is en samengesteld uit riet- en bosveen. De bovenste 50 cm van het veen is veraard en bevat enige zandbijmenging, een kleine hoeveelheid grind en kleine fragmenten baksteen en puin. Het verkennend booronderzoek heeft in beginsel als doel het in kaart brengen van de bodemopbouw en de intactheid daarvan. Doordat er archeologische indicatoren zijn gevonden, zijn deze tevens geïnterpreteerd. De in het bovenste, veraarde deel van het veenpakket aanwezige geringe vondstconcentraties lijkt door het ontbreken van omgewerkte en opgebrachte lagen, niet te wijzen op archeologische resten in de bodem. De scherven en het puin zijn vermoedelijk meegekomen met het materiaal dat gebruikt is om een sloot te dempen (boring 2) of een oever te versterken (boring 4). De vondsten in het veraarde pakket veen zijn waarschijnlijk afkomstig uit afval dat als mest over de akkers werd verspreid.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z32-rqe5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:128328
Provenance
Creator Zee, R.M. van der
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-11-12T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-12-11T11:59:59Z