Plangebied GNIPA-1919 Wouwseweg in Halsteren, gemeente Bergen op Zoom; ar-cheologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek

DOI

In opdracht van LievenseCSO Milieu B.V. heeft RAAP bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek uitgevoerd in Plangebied Wouwseweg, gemeente Bergen op Zoom. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de archeologische resten die in het plangebied verwacht worden en de te verwachten fysieke kwaliteit daarvan. Middels het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over de landschappelijke en archeologische context van het plangebied, op basis waarvan een archeologische verwachting is opgesteld. Deze gegevens zijn middels een booronderzoek in het veld getoetst.

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied landschappelijk gezien relatief laag in het dekzandlandschap ligt, aan de voet van een gebied met landduinen. In de omgeving van het plangebied wijst de vondst van bewerkt vuursteen in een vergelijkbare landschappelijke situatie op activiteit in de periode Laat-Paleolithicum – Neolithicum. Historisch gezien was het plangebied onderdeel van een akkercomplex. Als gevolg van dit gebruik is er mogelijk sprake van bodemverstoring.

De resultaten van het veldonderzoek laten zien dat de bodem tot in de B-horizont van de podzol is verstoord tot een diepte van 40 à 70 cm beneden maaiveld. Daarnaast wijst de grote dikte van de inspoelingshorizont (B-horizont) op natte omstandigheden. Bij het veldonderzoek zijn geen archeologische resten aangetroffen.

Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat in het plangebied geen (intacte) archeologische resten verwacht worden. Bij de huidige planontwikkeling vindt er dus geen verstoring van (eventuele) archeologische resten plaats. RAAP ziet vanuit archeologisch oogpunt zodoende geen restricties ten aanzien van de verdere planvorming.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zs3-puvg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:120861
Provenance
Creator Leuvering, J.H.F.;Verhoeven, M.P.F.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .csv;application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2018-03-14T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-03-12T11:59:59Z