Zaltbommel Oenselsestraat 19 Zaltbommel, Oenselsestraat 19

ADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Begeleiding uitgevoerd ten behoeve van het verwijderen van funderingen van een 19e-eeuws pand en het uitgraven van een ondiepe bouwput op de locatie Oenselsestraat 19 in de gemeente Zaltbommel. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 118 m² en was vóór de sloop in gebruik als woning met tuin. Het plangebied ligt in het historische centrum van Zaltbommel. Het doel van het onderzoek is het ex situ behouden van het archeologisch erfgoed dat door de voorgenomen werkzaamheden zal worden verstoord, en het in situ behoud van archeologisch erfgoed dat niet door de werkzaamheden zal worden verstoord. Eerdere veldonderzoeken die in de nabije omgeving zijn uitgevoerd en bureauonderzoek wijzen uit dat er al menselijke aanwezigheid was in Zaltbommel aan het eind van de 1e eeuw n. Chr.. Zaltbommel zelf groeide vanaf het midden van de 9e eeuw en in 1231 werden stadsrechten verleend. Binnen de planlocatie zijn op historische kaarten en kadasterkaarten in wisselende vorm bebouwing te zien aan de Oenselsestraat met daarachter een tuin gelegen. De verwachting was dat er onder of zelfs geïntegreerd in de funderingen van het 19e-eeuwse pand mogelijk resten van oudere funderingen tevoorschijn konden komen, en mogelijk andere sporen zoals beer- en waterputten, haard, afvalkuilen, paalkuilen e.d. De bodemopbouw op andere onderzoekslocaties bestond voor ca. 2,60 m –mv uit ophogingspakketten, gelegen op zandige kleipakketten afgezet door de Waal. Gezien de beperkte verstoringsdiepte (ca. 35-65 cm -mv) van onderhavig onderzoek werden alleen ophogingspakketten verwacht. Tijdens de begeleiding zijn funderingen uit de Nieuwe tijd aangetroffen. In dit gebied komen dergelijke resten veel voor en zijn onderdeel van de historische bebouwing van Zaltbommel. Het gesloopte pand aan de Oenselsestraat 19 blijkt funderingen te hebben waarin bakstenen zijn toegepast die dateren uit de 14e eeuw en uit de 16e tot en met de 19e eeuw. Het pand is meermaals aangepast waarbij een haard, kelder en aanbouw zijn verdwenen, maar een badkamer is toegevoegd. Vondsten uit de haardplaats dateren in de 17e en 18e eeuw en zijn te typeren als gebruiksaardewerk. Het pand dateert vermoedelijk reeds uit de 18e eeuw. De achtertuin was bereikbaar via een paadje aan de westzijde van het pand. Op het erf is achterin een fundering van een tweede gebouw aangetroffen, dat waarschijnlijk een schuurtje was, daterend in de vroege 20e eeuw.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zt3-58yc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-x0-6tkx
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:242203
Provenance
Creator van Engeldorp Gastelaars, H. (ADC ArcheoProjecten)
Publisher ADC
Contributor Gelderland; ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format jpg; mapinfo tab; xls; ms word document 2007; tif; pdf; docx; ms word document 2003; ms access 2003; jpeg; sql
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.253 LON, 51.814 LAT); Gelderland; Zaltbommel; Zaltbommel; Oenselsestraat 19; 39C (kaartblad)