Loonstructuur Onderzoek 2002

DOI

Doel:
Het Loonstructuuronderzoek (LSO) beschrijft de verschillen in loon tussen groepen van werknemers.

Domeinbeschrijving:
Het LSO 2002 beperkt zich tot banen van werknemers van 15 tot 65 jaar die in Nederland wonen. Het gaat uitsluitend om banen zoals waargenomen in bedrijfsregistraties. De tabellen bevatten gegevens over aantallen banen, uurlonen, maandlonen en jaarlonen naar beroepsniveau en opleidingniveau en naar kenmerken als geslacht, leeftijd, dienstverband, arbeidsduur, bedrijfsgrootte en economische activiteit. De uitkomsten hebben betrekking op banen, dat wil zeggen dat een werknemer meerdere keren kan voorkomen als hij of zij meerdere banen heeft.

Aanvang onderzoek:
Informatie uit het huidige onderzoek is beschikbaar vanaf verslagjaar 1995. Voor die tijd verzamelde het CBS loonstructuurgegevens via een aparte enquête. Vanaf 1995 wordt de informatie samengesteld door al beschikbare gegevens uit meerdere bronnen te combineren.

Frequentie:
In de periode 1995-1997 jaarlijks en vanaf 1998 eens in de vier jaar.

Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z9u-wvnk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:43894
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Discipline Economics
Temporal Coverage Begin 2002-01-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2009-09-17T11:59:59Z