Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek, verkennende fase, De Poasen te Beesterzwaag

DOI

De aanleiding van het onderzoek vormt de herinrichting van het plangebied. In het plangebied worden delen van het landschap weer in ere hersteld, waarbij ophogingen zijn voorzien. Om deze ophogingen te realiseren dient de ondergrond door middel van vrezen en diepploegen te worden bewerkt.

In het plangebied is een laagte waargenomen, locatie 4, tussen twee dekzandruggen, waarin op enig moment door stijgende grondwaterspiegels veen is gaan groeien. De aangetroffen veentypes duiden erop dat er mogelijk gedurende enige tijd open water in de depressie aanwezig is geweest. Ook is een pingoruïne waargenomen in locatie 2. De omvang en intactheid van de pingoruïne is op basis van onderhavig onderzoek echter niet vastgesteld. De depressie, net als de pingoruïne zijn voornamelijk interessante locaties voor archeobotanisch onderzoek. De provinsje Fryslân heeft beleidsprioriteit met betrekking tot pingoruïnes en wil deze daarom zoveel mogelijk in kaart gebracht hebben. Vooral de dekzandrug ten noorden van locatie 4 en ten westen van de pingoruïne is een potentiële vestigingslocatie voor de prehistorische mens omdat deze in de nabijheid van water (pingoruïne) is gelegen. Vuursteenvindplaatsen worden op basis van het veldonderzoek echter niet binnen de onderzochte locaties verwacht. Wel kunnen binnen het veen van de depressie nog rituele deposities worden aangetroffen.

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt een archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk. Wel wordt geadviseerd om ter hoogte van de pingoruïne af te zien van grondroerende werkzaamheden of deze tot maximaal 0,2 m -mv, de dikte van de bouwvoor, te beperken. Inklinking van het veen in de pingoruïne zal eveneens beperkt blijven omdat de voorziene ophoging op de locaties minimaal is (maximaal 0,5 m zand wordt opgebracht). Eventuele archeologische resten worden vooral verwacht op de centraal gelegen dekzandrug. Hier worden echter geen werkzaamheden uitgevoerd waardoor hier geen verstoring zal plaatsvinden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xyh-286h
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66774
Provenance
Creator Bakker, A.M.
Publisher Archeodienst BV
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format PDF;application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "," "," "," "}
Temporal Coverage Begin 2014-05-22T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2016-10-26T11:59:59Z