Beek en Donk. Plangebied EVZ Voorbeemd. Archeologische begeleiding conform protocol opgraven BAAC-rapport A-14.0122

DOI

In opdracht van de gemeente Laarbeek heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) te ‘s-Hertogenbosch een archeologische begeleiding in plangebied Voorbeemd te Beek en Donk uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek is de aanleg van een nieuwe groenzone ten noorden van de wijk Voorbeemd in Beek en Donk. De zone wordt ontwikkeld in opdracht van de gemeente en het Waterschap ten behoeve van de functies waterberging, natuur en biodiversiteit en extensieve recreatie. De doelstelling van het archeologisch onderzoek is de inventarisatie van de eventueel aanwezige archeologische waarden. In dit kader richtte het onderzoek zich op de bepaling van de aard, ouderdom, gaafheid, conservering en omvang, zodat een adequate waardering en advies van de mogelijk aanwezige archeologische vindplaatsen kan worden opgesteld.

Een deel van het plangebied had vooraf een middelhoge tot hoge archeo-logische verwachting op het aantreffen van archeologische vindplaatsen. Dat gedeelte van de uit te graven sloten en rioleringssleuven vereiste een intensieve archeologische begeleiding. Een ander, groter deel van het plangebied had een lage archeologische verwachting. Daar zijn de ontgraven vlakken en de storthopen visueel geïnspecteerd. Op drie aaneengesloten werkdagen (21, 22 en 23 mei) en één losse werkdag (10 juni) zijn in totaal zeventien werkputten aangelegd, met zeer gevarieerde omvang en een totale oppervlakte van 3915 m2. De sporen van vlak 1 tekenden zich af op een gemiddelde hoogte van 12,9 m +NAP. In geen van de putten is het noodzakelijk geweest een tweede vlak aan te leggen.

Er is geen noemenswaardige archeologische vindplaats aangetroffen. De sporen die gedocumenteerd zijn, betreffen (sub)recente sloten/greppels en paalsporen ter percelering en ontwatering van het terrein en grondverbeteringssporen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zxp-ef4h
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66002
Provenance
Creator Linde -Louvenberg, C.C.W.M. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Gemeente Laarbeek;BAAC bv
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Gemeente Laarbeek;BAAC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Microsoft Excel;image/jpeg;application/pdf;application/msword
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-05-30T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2016-09-20T11:59:59Z