Consumentenconjunctuuronderzoek - CCO - jaargangen 1992 t/m 2013

DOI

Doel:
Het verschaffen van actuele informatie over consumentenopvattingen met betrekking tot de algemene economische ontwikkeling en de financiële situatie van het eigen huishouden. Met behulp van het onderzoek wordt inzicht verkregen in de opvattingen van consumenten, onder meer ten aanzien van de aankoop van duurzame consumptiegoederen. Tevens worden veranderingen in optimisme of pessimisme op korte termijn gesignaleerd, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de particuliere consumptie beschikbaar is.

Soort onderzoek:
De conjunctuuronderzoeken bij Nederlandse consumenten, waarmee het CBS in 1972 is gestart, worden mede op verzoek van de Europese Commissie uitgevoerd. Deze gebruikt het onderzoek als een instrument voor de diagnose en korte-termijn prognose van de conjunctuur in combinatie met het conjunctuuronderzoek bij ondernemers in de industrie en bouwnijverheid.

Doelpopulatie:
Particuliere huishoudens in Nederland.

Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x5u-pqeg
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vrd-5pt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:39773
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Funding Agency: CBS
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline Social Sciences;Economics
Spatial Coverage Nederland