Inventarisatie en waardering archeologische terreinen in de provincie Noord-Brabant BAAC 03.075

DOI

In het voorjaar van 2003 werd aan de uitvoeringscombinatie BAAC/BILAN het project Inventarisatie en Waardering van Archeologische Terreinen (IWAT) gegund. Dit project kwam voort uit het Cultuurconvenant 2001-2004 dat op 28 november 2001 was gesloten tussen de drie zuidelijke provincies, de gemeenten Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Maastricht en het ministerie van OCenW. In dit convenant is vastgelegd dat alle provinciale Archeologische Monumenten Kaarten (AMK’s) volgens dezelfde standaard zullen worden opgesteld, die is vastgelegd in de Standaard AMK1, een gezamenlijk document van Rijk en Provincies. Standaardisering is van belang om landelijke ongelijkheid in ruimtelijke afwegingen ten aanzien van archeologische waarden te voorkomen. Hiermee draagt het project (IWAT) ook bij aan de doelstelling van de overheid in het algemeen: het behoud van het archeologische erfgoed in situ. Bovendien voorziet het project in het opvullen van een kennislacune in de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant. De Archeologische Monumentenkaart (AMK) Noord-Brabant is de kaart waarop alle bekende waardevolle archeologische monumenten van de Provincie zijn aangegeven. Deze kaart maakt deel uit van de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant. Het merendeel van deze AMK-terreinen is gewaardeerd en begrensd. Op de kaart komen vier terreincategorieën voor: ‘van zeer hoge archeologische waarde’ (ZHAW), van hoge archeologische waarde’ (HAW), ‘van archeologische waarde’ (AW) en ‘van archeologische betekenis. Van de terreinen in de laatste categorie is de waarde door middel van een veldonderzoek nog niet vastgesteld. Deze categorie vormt het grootste deel van de te onderzoeken IWATterreinen. De volledige lijst bestond uit tachtig terreinen van archeologische betekenis (met de status AB, afkomstig van de AMK), zeven terreinen via het Meldpunt Archeologische Bodemvonsten (MAB) (onder de aandacht gebracht door archeologische vrijwilligers), elf terreinen via de Nota van Ingekomen Zienswijzen (TNIZ) (Cultuurhistorische waardenkaart Provincie Noord-Brabant, onder de aandacht gebracht door reflectanten), en zes terreinen van verdronken dorpen (onder de aandacht gebracht door een evaluatie van de ROB van het onderzoek van Karel Leenders2. Totaal n=104, zie ook de waarderingstabel in bijlage 1. Dit rapport vormt samen met de catalogus (incl. cd-rom) het eindproduct van het IWAT-onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden in detail per terrein in de catalogus besproken. Per terrein werd een CMA-formulier ingevuld en een koppeling gemaakt met aanvullende informatie in de vorm van bijlagen (formulier bureauonderzoek, formulier cultuurhistorisch onderzoek, boorstaten, boorpuntenkaartje, overzichtskaartje, kaartje met aangepaste terreinbegrenzing). Bovendien wordt een algemene vondstenlijst bijgeleverd, alsmede een lijst met specifieke kenmerken van het gedetermineerde vuursteen3. Het rapport is een toelichting op de catalogus met betrekking tot het algemene verloop van het project, de gehanteerde methoden en technieken, en de globale onderzoeksresultaten. Gedurende het onderzoek vonden drie overlegmomenten plaats waarop de kwaliteit en de voortgang van het project werden getoetst. Deze evaluaties vonden plaats binnen de projectgroep IWAT bestaande uit de Provincie Noord-Brabant (M. Meffert (projectleider), T. Smits, G. Scheijvens, M. Barwasser) en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (J. Deeben, F. Brounen, E. Vreenegoor). Het onderzoek van de uitvoeringscombinatie BAAC/BILAN werd geleid door J.Arts en S. Kluiving. Het onderzoeksresultaat is dat van alle onderzochte terreinen er tweeëndertig een AW, twintig een HAW en zeventien een ZHAW status toegewezen krijgen. Verder word geadviseerd veertien terreinen van archeologische betekenis van de AMK af te voeren. Twaalf terreinen (van de MAB, TNIZ en TVD categorieën) komen niet op de AMK. Voorts was er een enkel terrein waarvan een gedeelte de AW- en een ander deel de HAW-status krijgt (50A-A19 (2191)). Uiteindelijk blijkt van zes terreinen terreinen onvoldoende informatie beschikbaar om tot waardering over te kunnen gaan. In dergelijke gevallen wordt aanvullend onderzoek geadviseerd. Twee terreinen vielen af na afloop van het bureauonderzoek. De onderzoeksresultaten zijn ook inzichtelijk in de waarderingstabel in bijlage 1.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-ztd-2aev
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40573
Provenance
Creator Kluiving, S.; Arts, J.
Publisher BAAC bv
Contributor BILAN te Tilburg; BAAC bv te ‘s-Hertogenbosch;Provincie Noord Brabant
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact BILAN te Tilburg; BAAC bv te ‘s-Hertogenbosch;Provincie Noord Brabant
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format 67 p.
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2010-01-06,2004-02,2010-01-06}