Vindplaatsen Bonenweg (KR-149) en Zeildijk (KR-150); aardgastransportleidingtracé A667 Westerschelde-West - Cambron; gemeente Hulst; archeologisch onderzoek: begeleiding (protocol opgraven)

DOI

Het doel van de archeologische begeleiding protocol opgraven was om vast te stellen of zich in het plangebied archeologische sporen en/of resten bevinden die bij een niet aangepaste uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden bedreigd zouden worden. Indien sporen en vondsten worden aangetroffen, dienen deze zo volledig mogelijk te worden gedocumenteerd en geborgen (behoud ex situ) binnen de omvang van de civieltechnische graafwerkzaamheden.

De eerste veldinspectie is uitgevoerd na het verwijderen van de bouwvoor/teelaarde. Het vlak is aangelegd op circa 0,3 m -Mv. De tweede veldinspectie is uitgevoerd na het verdiepen tot circa 0,8 m -Mv in een strook van circa 7 m breed. Het vlak is aangelegd op het dekzand. De laatste veldwaarnemingen hebben plaatsgevonden in het profiel van de op diepte aangelegde leidingsleuf. Tijdens het veldonderzoek zijn vondsten verzameld en er is één monster genomen ten behoeve van macrobotanisch onderzoek.

In onderzoeksgebied KR149 is een mogelijke drenkkuil aangetroffen die in verband stond met een greppel. Deze sporen dateren uit het eerste kwart van de 13e eeuw. Twee greppels, aangetroffen in het noordprofiel, hebben vergelijkbare vullingen en behoren tot hetzelfde complex. Deze sporen vormen een aanvulling op de in 1998 reeds aangetroffen cultuurlaag en haardplaats.

In onderzoeksgebied KR-150 zijn een aantal greppeltjes en een akkerlaag of tuinbouwgrond aangetroffen in een gebied omsloten door twee grachten. Ten oosten van de oostelijke gracht is tevens een akkerlaag aangetroffen. Aardewerk uit een veenlaag duidt op bewoning vanaf de 12e eeuw en grondsporen zijn aangetroffen uit de 13e tot en met de 15e eeuw. Deze sporen vormen een aanvulling op de in 1998 reeds aangetroffen paalsporen, sloten en/of grachten. Het botanische monster uit de gracht geeft een goede indruk van de lokale vegetatie en het milieu van de gracht zelf. Ook een deel van de menselijke activiteiten in de omgeving is zichtbaar in het materiaal.

Aanbevolen wordt om in de zones van de zwarte inzetten op figuur 2 rondom de ARCHIS-waarnemingsnummers 138489 (KR-149) en 138488 (KR-150) uit te gaan van de aanwezigheid van archeologisch resten gerelateerd aan vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen. Bij toekomstige ingrepen binnen deze zones in de directe omgeving dient hiermee rekening te worden gehouden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2az-98ef
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66086
Provenance
Creator Ilson, P.J.
Publisher RAAP archeologisch adviesbureau bv
Contributor Maurer, A.;RAAP archeologisch adviesbureau bv;Horssen, J. van
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Maurer, A.;RAAP archeologisch adviesbureau bv;Horssen, J. van
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format mapinfo / tab;image/jpeg;access / mdb;application/msword;application/rtf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "," "}
Temporal Coverage Begin 2015-11-26T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2016-09-26T11:59:59Z