Vught, Landgoed Huize Bergen. Inventariserend Veldonderzoek door middelvan proefsleuven (fase I) BAAC-rapport A-16.0109

In opdracht van Joannes Bosco Stichting heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een proefsleuvenonderzoek (fase I) uitgevoerd in plangebied Landgoed Huize Bergen te Vught. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van nieuwbouw in het plangebied waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. Deze nieuwbouw zal gefaseerd plaatsvinden waardoor ook het archeologisch onderzoek in delen plaatsvindt. Onderhavig rapport doet verslag van de resultaten van onderzoeksfase I.

In het onderzoeksgebied (fase I) was oorspronkelijk een intact podzolprofiel aanwezig. Echter, door vergravingen tot in de natuurlijke ondergrond, is de bodem aangetast en niet meer in oorspronkelijke staat. Bovendien is het terrein laaggelegen, waardoor de grondwaterstand relatief hoog staat. Op dit deel van het terrein is geen vindplaats aangetroffen. Wel zijn enkele fragmenten aardewerk gevonden, die als afval kunnen worden geïnterpreteerd.

Omdat in het plangebied geen vindplaats is aangetroffen, is het advies van BAAC bv om dit deel van het terrein (fase I) vrij te geven voor verdere ontwikkeling. Omdat nog onbekend is of in het overige deel van het onderzoeksgebied archeologische overblijfselen aanwezig zijn, kan de rest van het onderzoeksgebied nog niet worden vrijgegeven. Hier zal eerst een proefsleuvenonderzoek dienen plaats te vinden voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z78-9abu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9sfd-1u
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9sfd-1u
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66750
Provenance
Creator Winter, J. de (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv; Joannes Bosco Stichting
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.302 LON, 51.649 LAT); Noord-Brabant; Vught; Landgoed Huize Bergen