Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Tubantia-terrein, Enschede gemeente Enschede (OV). Laagland Archeologie Rapport 99

DOI

Laagland Archeologie heeft in augustus-september 2017 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan het Tubantia-terrein (Wegener gebouwen, Getfertsingel 41) te Enschede. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom het voornemen de bestaande bedrijfsgebouwen te slopen ten gunste van nieuwbouwwoningen. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Op basis van de geraadpleegde bronnen heeft het plangebied vermoedelijk een lage verwachting op de aanwezigheid van archeologische resten. Gedurende een groot deel van het Holoceen was het terrein nat en drassig en daarmee niet geschikt voor bewoning. Op oud kaart materiaal tot ongeveer de tweede helft van de vorige eeuw is het grotendeels onbebouwd en in gebruik als grasland. Tijdens het bouwrijp maken van het terrein aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw is vermoedelijk op grote schaal bodemverbetering en egalisatie toegepast. De verwachting op de aanwezigheid van archeologische resten is dan ook laag. Uit het booronderzoek blijkt dat de bodem overwegend tot in de C-horizont is verstoord. In een aantal boringen is een AC-profiel van een beekeerdgrond gezien. De resultaten van het veldwerk ondersteunen daarmee de conclusies van het bureauonderzoek. Er zijn tijdens het veldonderzoek geen archeologische indicatoren aan het licht gekomen en deze worden ook niet verwacht. Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren. De implementatie van dit advies is in handen van de bevoegde overheid, de gemeente Enschede De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, de heer A. Vissinga (regio-archeoloog), 038 – 421 32 57, mail avissinga@oversticht.nl. Mochten tijdens de uitvoer van de werkzaamheden onverhoopt archeologische resten worden aangetroffen, dan dient onmiddellijk contact te worden gezocht met de gemeente of haar regio-archeoloog.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zpk-gbq7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:130066
Provenance
Creator Brouwer, E.W.
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Laagland Archeologie
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Laagland Archeologie
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-12-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-07-09T11:59:59Z