Poortvliet Zwarteweg en Kadijk. Gemeente Tholen. Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven

Het bureau- en booronderzoek heeft uitgewezen dat in het plangebied Zwarteweg de afzettingen van het Laagpakket van Walcheren grotendeels afgegraven zijn, maar dat de top van het Hollandveen Laagpakket en soms zelfs dagzomend Hollandveen intact is evenals de top van de afzettingen van het Laagpakket van Wormer. Gezien de intactheid van de top van het Hollandveen en de mate van veraarheid/ oxidatie van deze top, wordt de kans op de aanwezigheid van archeologische resten uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd groot geacht. Daarnaast bestaat een gematigde kans dat op en in de top van de afzettingen van Wormer archeologische resten uit het Laat Neolithicum en/of de Vroege Bronstijd kunnen worden aangetroffen. In het westelijk deel van het plangebied Kadijk is de top van het Hollandveen grotendeels intact. Gezien de intactheid van deze top en de mate van veraarheid/ oxidatie van deze top, bestaat een grote kans op de aanwezigheid van archeologische resten uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd. Tevens bestaat er een gematigde kans dat op en in de top van de Afzettingen van Wormer archeologische resten uit het Laat Neolithicum en/of de Vroege Bronstijd kunnen worden aangetroffen. In het zuidoostelijke deel van het plangebied Kadijk, ten zuiden van de Hogeweg, is sprake van een bodemopbouw met (geul)afzettingen van het Laagpakket van Walcheren. Dit betreft de flank van de stroomrug van de Striene, een noordelijke aftakking van de Schelde, die hier in ieder geval gedurende Duinkerke II en III-transgressiefasen actief is geweest. De top van het intacte Hollandveen Laagpakket lag zowel voor het plangebied Zwarteweg en het plangebied Kadijk ruim boven de voorgenomen inrichtingsverstoringsdiepte van 3,15 m-NAP. De top van het Laagpakket van Wormer lag slechts tendele boven de voorgenomen inrichtingsverstoringsdiepte van 3,15 m-NAP. Op en in de geulafzettingen ter plaatse van de Kadijk werden antropogene indicatoren aangetroffen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Binnen het onderzoeksgebied werden in totaal 8 proefsleuven aangelegd. Wat de bodemopbouw betreft, werd in de werkputten 1 tem 6 binnen de inrichtingsverstoringsdiepte van 3,15 m-NAP veraard veen behorende tot het Hollandveen Laagpakket aangetroffen en in de werkputten 1 en 3 onder dit Hollandveen klei behorende tot de afzettingen van het Laagpakket van Wormer. In de werkputten 7 en 8 werden onder de bouwvoor geulafzettingen van het Laagpakket van Walcheren aangetroffen. In werkput 7 waren deze afzettingen echter grotendeels verstoord. In de werkputten 1 tem 6 (Hollandveen Laagpakket) werden geen sporen aangetroffen daterend uit de IJzertijd en/of Romeinse Tijd. In werkput 5 zijn wel twee stookplaatsen vastgesteld die op basis van de stratigrafie dateren tussen de late Middeleeuwen en Nieuwste tijd. In de werkputten 7 en 8 werden sporen aangetroffen daterend uit de late Middeleeuwen, Nieuwe tijd en Nieuwste tijd. Twee grote greppels dateren op basis van projectie op de kadastrale minuutkaart uit 1832 ten laatste in de 19e eeuw en betreffen perceelssloten. In het zuiden van werkput 8 werden twee greppels aangetroffen die van laatmiddeleeuwse oorsprong zijn, namelijk S807 en S805. De sporen zijn gedateerd op basis van het aardewerk aangetroffen in de vulling van de greppels. Tijdens het onderzoek werden geen duidelijke nederzettinggssporen vastgesteld. Het overgrote deel van werkput 7 is verstoord door een herverkaveling van de toenmalige landweg anno ca. 1950.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2ck-h227
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9por-39
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9por-39
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xyc-re2w
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zs9-5zs8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67899
Provenance
Creator Depuydt, S. (Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed)
Publisher Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed
Contributor Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.146 LON, 51.560 LAT); Zeeland; Gemeente Tholen; Poortvliet; Zwartweg; Kadijk