Beknopt bureauonderzoek: Ring Groningen, kabeltracé

DOI

Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een kabeltracé van ca. 20 km, het plaatsen van 3 informatiepanelen (DRIP-locaties) en het plaatsen van 19 masten voor camera’s (VIP-locaties), langs de N370: ringweg noord en west en de N46: ringweg oost.

Uit de archeologische (boor)onderzoeken die langs de huidige ringweg zijn uitgevoerd, blijkt dat sprake is van een ophogingspakket van ruim 1,0 m. Daaronder is plaatselijk sprake van een (deels) intacte stratigrafie waar soms een potentieel archeologisch niveau is aangetroffen. Op andere plaatsen zijn echter diepe bodemverstoringen aanwezig. Ter plaatse van de oostelijke ring waar de weg verdiept is aangelegd, worden in ieder geval geen archeologische resten meer verwacht omdat de bodem daar tot ruim 1,5 m diep is ontgraven. Op basis van deze informatie is de conclusie dat de aanleg van de kabelsleuf tot ca. 70 cm beneden maaiveld geen bedreiging vormt voor het archeologische bodemarchief. Graafwerkzaamheden tot maximaal 1,0 m beneden maaiveld kunnen zonder verder archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

Ter plaatse van de VIP en DRIP-locaties zal de bodem dieper worden verstoord en wordt het potentiële archeologische niveau mogelijk wel bedreigd. De VIP-locaties hebben een verstoringsomvang in de vorm van een paal van 0,25 x 0,25 m tot maximaal 2,5 m diep. Deze bodemverstoring is dermate gering dat een eventueel aanwezige vindplaats minimaal of helemaal niet wordt verstoord. Voor de realisatie van de VIP-locaties wordt daarom geen vervolgonderzoek aanbevolen. De geplande verstoring voor de realisatie van de DRIP-locaties is groter: ca. 2,0 x 2,0 m tot maximaal 10 m diep. Ter plaatse van deze locaties is echter geen sprake van een archeologische verwachtingszone en wordt daarom geen vervolgonderzoek noodzakelijk geacht.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zb2-7tue
Related Identifier 10.17026/dans-zq2-7dm2
Related Identifier 10.17026/dans-zwm-bh6u
Related Identifier 10.17026/dans-x66-3cdk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67007
Provenance
Creator Bakker, A.M.
Publisher Archeodienst BV
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2015-03-09T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2016-11-08T11:59:59Z