Archeologisch bureauonderzoek in verband met sloop van het schoolgebouw Spechtstraat 4 (Nijmegen) en de ontwikkeling van het plangebied tot park, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 185

DOI

In het plangebied zijn talrijke Romeinse graven te verwachten, en dan met name crematiegraven. Deze bevinden zich op een diepte van ca. 1 m. onder maaiveld. De graven in een opgraving aan de nabijgelegen Krayenhofflaan lagen dieper, maar dit was uitzonderlijk omdat zij in de bodem van een depressie (verland ven) waren ingegraven. De dichtheid van de graven binnen het grafveld varieert tussen een graf per 32 m2 tot een graf per 78 m2, maar dit is niet meer dan een grove schatting. Ook boven het niveau waarop de graven direct zichtbaar zijn in het vlak (overgang A/B naar C-horizont) kunnen zaken worden aangetroffen die direct in verband zijn te brengen met de graven. Deze zijn daar terecht gekomen ten gevolge van latere grondwerkzaamheden als ploegen en opspit of bioturbatie. Als het maaiveld in het plangebied na de Romeinse tijd niet verlaagd is mag aangenomen worden dat het archeologisch relevante niveau op ca. 50 cm beneden het maaiveld is gelegen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x5n-fbjn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:127568
Provenance
Creator Tunker, B.C.;Enckevort, H. van
Publisher Gemeente Nijmegen
Contributor Gemeente Nijmegen
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Gemeente Nijmegen
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format mapinfo / tab;application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2014-12-19T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-22T11:59:59Z