Transect-rapport 2303: Een archeologisch bureauonderzoek. Bussum, Herenstraat 71, gemeente Gooise Meren (NH)

DOI

In juli 2019 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Herenstraat 71 in Bussum (gemeente Gooise Meren). De aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de sloop van een deel van de bebouwing en de realisatie van een uitbouw. Bij de voorgenomen werkzaamheden zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. Het plangebied ligt volgens de gemeentelijke archeologische waardenkaart binnen een gebied met beleidszone 2A. Hiervoor geldt dat bij plannen die groter zijn dan 50 m2 en die dieper reiken dan 35 cm -Mv een archeologische onderzoeksplicht geldt. Dit betekent dat gezien de omvang (circa 60 m2) en de diepte (circa 80 cm -Mv) van de voorgenomen ontwikkeling in het plangebied in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning een archeologische waardestelling nodig is. Hiervoor dient een archeologisch vooronderzoek te worden uitgevoerd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xac-f5m8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161157
Provenance
Creator Melman, J.G.E.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Melman, J.G.E.;J.G.E. Melman (Transect BV)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Melman, J.G.E.;J.G.E. Melman (Transect BV);Transect BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-03-25,2019-07-17,2020-03-25}