Zeeland, plangebied Hof van Zeeland (gem. Landerd) Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen ADC 897

DOI

In opdracht van Kragten b.v. heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Hof van Zeeland in het dorp Zeeland (gemeente Landerd). In het plangebied zal nieuwbouw van een aantal woningen gerealiseerd worden. Het onderzoek was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er een hoge kans is op het voorkomen van archeologische resten uit álle archeologische perioden. De archeologische resten bevinden zich onderin het esdek en in de top van het C-materiaal. Tijdens de verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek is inderdaad een esdek aangetroffen. In een deel van het gebied is het esdek intact, inclusief een deel van het onderliggende bodemprofiel (zie afb. 6). Hoewel geen indicatoren zijn aangetroffen, heeft deze zone een hoge kans op de aanwezigheid van resten. In de rest van het gebied is de bodem verstoord en de verwachting voor archeologische resten minimaal. Onduidelijk is in hoeverre de bodem nog intact is onder de bebouwing aan Kapelweg 2. Aanbevolen wordt om tijdens de sloop van de bebouwing aan Kapelweg 2 na te gaan in hoeverre de bodem hieronder nog intact is. Verder dienen in dát deel van het plangebied waar de bodem intact is, en dus een hoge verwachting geldt voor archeologische waarden, graafwerkzaamheden tot beneden 40 cm onder het maaiveld begeleid te worden (zie afb. 6). Dit betekent dat indien bij de civiele werkzaamheden vondsten of archeologische sporen worden aangetroffen, deze worden geregistreerd en gedocumenteerd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zmj-6zkm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:6682
Provenance
Creator Walstra, J.; Lil, R. van
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor ADC Archeoprojecten
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact ADC Archeoprojecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2009-04-08,2007,2009-04-07}