Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015 - ZEA 2015

DOI

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een enquête onder zelfstandig ondernemers in Nederland over hun arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid. De ZEA is ontwikkeld in het kader van het meerjarenprogramma Arbeid van TNO dat gericht is op kennisontwikkeling op de middellange termijn. TNO en CBS hebben deze enquête in 2012 voor het eerst uitgevoerd als pilot. Uit de pilot bleek dat de ZEA in de informatiebehoefte van beleidsmakers en belanghebbenden kon voorzien. Daarom heeft het ministerie van SZW opdracht gegeven aan CBS en TNO om de ZEA in 2015 in aangepaste vorm voor een tweede keer uit te voeren.

Van de aangeschreven zelfstandig ondernemers hebben 5.375 personen gerespondeerd, waarvan er 4.796 bruikbaar waren. Dat komt neer op een totaal responspercentage van 26,9% van de uitgezette steekproef. De doelgroep en de vragenlijst van de ZEA 2015 verschilt van de pilot van de ZEA uit 2012. De doelgroep is toegespitst op de groep zelfstandig ondernemers. Directeuren-grootaandeelhouders en personen met inkomen uit overige arbeid (zoals aangegeven bij de belastingdienst) zijn buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is de vragenlijst ingekort om de belasting van de respondenten te beperken en de respons te vergroten.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zuz-hqbz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65361
Provenance
Creator TNO;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format dta;por;sav;application/pdf
Coverage
Discipline Economics
Temporal Coverage Begin 2015-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2016-07-07T11:59:59Z