Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015 - ZEA 2015

DOI

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een enquête onder zelfstandig ondernemers in Nederland over hun arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid. De ZEA is ontwikkeld in het kader van het meerjarenprogramma Arbeid van TNO dat gericht is op kennisontwikkeling op de middellange termijn. TNO en CBS hebben deze enquête in 2012 voor het eerst uitgevoerd als pilot. Uit de pilot bleek dat de ZEA in de informatiebehoefte van beleidsmakers en belanghebbenden kon voorzien. Daarom heeft het ministerie van SZW opdracht gegeven aan CBS en TNO om de ZEA in 2015 in aangepaste vorm voor een tweede keer uit te voeren.

Van de aangeschreven zelfstandig ondernemers hebben 5.375 personen gerespondeerd, waarvan er 4.796 bruikbaar waren. Dat komt neer op een totaal responspercentage van 26,9% van de uitgezette steekproef. De doelgroep en de vragenlijst van de ZEA 2015 verschilt van de pilot van de ZEA uit 2012. De doelgroep is toegespitst op de groep zelfstandig ondernemers. Directeuren-grootaandeelhouders en personen met inkomen uit overige arbeid (zoals aangegeven bij de belastingdienst) zijn buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is de vragenlijst ingekort om de belasting van de respondenten te beperken en de respons te vergroten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zuz-hqbz
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wscd-31
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65361
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS; TNO
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; sav; dta; por
Discipline Social Sciences;Economics
Spatial Coverage Nederland