Een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Kettingwijk te Stadskanaal (Gr)

DOI

Op het onderzochte terrein bevindt zich, zoals bleek uit de resultaten van het eerder uitgevoerd verkennend bodemonderzoek, een zandrug of zandkop, waarvan een groot deel een intacte B-horizont van een podzolbodem bevatte. Hierdoor was de kans aanwezig dat er archeologische resten in situ zijn aan te treffen. Het karterend booronderzoek heeft de bodemopbouw van dit terreindeel bevestigd. In de zeefresiduen van de boorkernen zijn echter geen archeologische resten aangetroffen. Wel zijn verspreid over het terrein fijne houtskoolresten gevonden. Deze houtskoolresten zijn mogelijk het product van menselijke activiteit. Het is echter niet met zekerheid vast te stellen of deze activiteiten zich op de zandkop hebben afgespeeld. Het houtskool is namelijk zo fijn, dat het door de wind van elders kan zijn aangevoerd. Het westelijk deel van het onderzochte terrein is in zijn geheel tot in de C-horizont verstoord en deels ge¨egaliseerd. Aangezien dit terreindeel dus vermoedelijk iets hoger is geweest, zou de onderzochte zandkop de helling van een grotere zandrug kunnen zijn geweest. Het is te verwachten dat resten uit het Mesolithicum, zoals de haardkuilen die zijn gevonden aan de westkant van het grote onderzoeksterrein, zich op de top van deze zandrug hebben bevonden. De kans om in het onderzochte deel nog intacte resten uit het Mesolithicum aan te treffen, wordt vanwege de verstoring en egalisatie niet groot geacht. Resten uit het Neolithicum (Enkelgrafcultuur) zijn ook niet te verwachten. Door vernatting van het gebied in deze periode was de locatie waarschijnlijk ongeschikt voor bewoning.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xv9-nun3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:39633
Provenance
Creator Buitenhuis, H.;Archaeological Research en Consultancy
Publisher ARC bv
Contributor ARC bv
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact ARC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format csv;application/pdf
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2010-02-24,2009-08-03,2010-02-24}