Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Zuiderspoorflat te Enschede, gemeente Enschede (OV). Laagland Archeologie Rapport 84

DOI

Laagland Archeologie heeft in juni 2017 een Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd aan de Zuiderspoorflat te Enschede. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen de bestaande flat te slopen ten gunste van een nieuw appartementencomplex. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. In de ondergrond van het plangebied bevindt zich keileem, waarop een laag dekzand is afgezet. Het terrein is geomorfologisch en bodemkundig niet gekarteerd. Vermoedelijk is het plangebied voor de bouw van de huidige flat met ongeveer 1 m opgehoogd. De resultaten van een recent uitgevoerd milieukundig onderzoek doen vermoeden dat het terrein tot tenminste deze diepte is verstoord, al is geen zekerheid omtrent de aard en ouderdom van verstoring. Op basis van oude kaarten was het waarschijnlijk een relatief vochtig gebied. Voor zover bekend was het terrein in historische tijden niet in gebruik als bouwland en er wordt daarom geen plaggendek verwacht. In de omgeving zijn enkele losse vondsten uit de periode neolithicum-bronstijd bekend. Wat verder naar het noordoosten ligt de oude kern van Enschede, dat is aangemerkt als AMK-terrein van archeologische waarde en waar diverse waarnemingen uit de periode late middeleeuwen – nieuwe tijd bekend zijn. Op basis van de beschikbare gegevens moet rekening gehouden worden met resten uit de periode midden-neolithicum tot en met de late middeleeuwen. Deze liggen vermoedelijk in de top van de pleistocene ondergrond, onder de ophooglaag. Het terrein is vermoedelijk voor een belangrijk deel verstoord. De kans dat die verstoring tot voorbij het archeologisch niveau reikt wordt groot geacht. Uit het uitgevoerde inventariserend veldonderzoek – verkennende fase booronderzoek blijkt dat de bodem tot meer dan 150 cm –mv is verstoord. Het verstoorde pakket is meestal scherp begrensd met de daaronder liggende C-horizont. De aangetroffen baksteenfragmenten zijn steeds modern en industrieel gebakken. Er zijn geen podzolverschijnselen of resten van een enkeerdgrond (plaggendek) aangetroffen. Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren. De implementatie van dit advies is in handen van de bevoegde overheid, de gemeente Enschede De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, de heer A. Vissinga (regio-archeoloog), 038 – 421 32 57, mail avissinga@oversticht.nl

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z9y-g44v
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:129869
Provenance
Creator Brouwer, E.W.
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Laagland Archeologie
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Laagland Archeologie
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-07-08T11:59:59Z