Geldrop, Slachthuisstraat (ong.) Gemeente Geldrop-Mierlo (NB) Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven (IVO-P) Transect-rapport 1211

DOI

Tijdens het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door Transect bv in februari 2017 is een aantal archeologische waarden aangetroffen. Het merendeel van de sporen betreft esgreppels die waarschijnlijk zijn aangelegd om de grond te verstevigen ten behoeve van de bouw van het bedrijventerrein in de 20e eeuw en/of als grondverbetering ten behoeve van de landbouw. Er is ook een aantal greppels aangetroffen die diende voor afwatering of als perceelsscheiding. S.19, S.25 en S.44 behoren waarschijnlijk tot eenzelfde greppel, die ooit watervoerend was. S.44 is gelegen in werkput 3, die zich ter hoogte van de hoeve ‘Ten Bogaarde’ bevindt. Dit goed is voor het eerst te zien op de kadastrale minuut van 1811-1832. De greppel maakt mogelijk deel uit van deze hoeve en kan in verband gestaan hebben met de andere greppels in werkput 3. Ter hoogte van ‘Ten Bogaarde’ is ook een zevental paalsporen aangetroffen, waarvan er één beton bevat (S.36), waarmee de context van de palen niet duidelijk is. Er is geen vondstmateriaal uit de paalsporen afkomstig. Andere sporen die zijn aangetroffen, omvatten een ploegsporenzone, twee kuilen (waarvan een vermoedelijke waterkuil in werkput 3 die niet gecoupeerd werd, omdat deze niet verstoord zou worden door toekomstige bouwwerkzaamheden), natuurlijke en recente verstoringen. Het vondstmateriaal omvat 62 vondsten die voornamelijk in de bouwvoor en de esgreppels zijn aangetroffen en daarmee verband houden met ontginningspraktijken. De keramiekfragmenten (58 % van alle vondsten) zijn in de 13e - 20e eeuw gedateerd, maar het grootste deel stamt uit de 15e - 19e eeuw. De oudere scherven zijn waarschijnlijk door opspitting van de bodem in de esgreppels en de bouwvoor terechtgekomen. Al met al is het overgrote deel van de sporen (misschien met uitzondering van S.57 t/m S.59: paalsporen in werkput 3 die uit de Late-Middeleeuwen kunnen stammen) niet ouder dan de Nieuwe Tijd. Archeologische waarnemingen uit de omgeving omvatten ook restanten uit het Neolithicum t/m de Vroege-Middeleeuwen, maar die zijn niet aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek. Daarnaast konden eventuele resten van kasteelterrein ‘De Burght’ aangetroffen worden, dat zich ten noordoosten van het plangebied bevindt, waaronder grachten, sloten en dumpzones. Er zijn echter tijdens het proefsleuvenonderzoek geen archeologische waarden gevonden die aan het kasteelterrein te relateren zijn. De bodemopbouw binnen het plangebied vertoont een overeenkomstig beeld. Onder de bouwvoor is een plaggendek aangetroffen (bodemkundige aanduiding: hoge zwarte enkeerdgrond; in de 20e eeuw aangebracht in combinatie met esgreppels om de bodemvruchtbaarheid en geohydrologische eigenschappen van de bodem te verbeteren). Daaronder bevindt zich de natuurlijke ondergrond van leemarm en licht lemig, fijn dekzand. De top van de natuurlijke ondergrond is in de meeste, zo niet alle, profielkolommen afgetopt als gevolg van grondverbetering.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xdh-56m9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:126827
Provenance
Creator Pels-Ouweneel, A
Publisher Transect
Contributor Transect
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Transect
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-07-19T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-13T11:59:59Z