Sittard, Plakstraat 18-22. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven BAAC rapport A-10.0434

BAAC bv heeft een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd in het plangebied Plakstraat 18-22 te Sittard, gemeente Sittard-Geleen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op 15 en 16 december 2010. Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van een appartementencomplex op het plangebied. Het doel van het onderzoek was het toetsen van de archeologische verwachting die bij het vooronderzoek is opgesteld. Daarbij dienden aard, omvang, fysieke en inhoudelijke kwaliteit van eventuele resten of vindplaatsen te worden vastgesteld. Bevoegde overheid bij dit onderzoek is de gemeente Sittard-Geleen. Het plangebied ligt binnen de 13de eeuwse stadsuitbreiding van Sittard en heeft als zodanig een hoge archeologische verwachting. De resultaten van dit onderzoek hebben archeologische sporen vastgesteld in het gehele onderzoeksgebied. In een kijkgat zijn in totaal drie sporenvlakken geïdentifi ceerd. De archeologisch sporen dateren uit twee middeleeuwse fases; de 12de tot en met begin 13de eeuw en tweede helft 13de eeuw tot en met de eerste helft van de 14de eeuw. Deze fases worden afgedekt door verschillende ophogingslagen die doorlopen tot in de nieuwe wijd. De vindplaats is conform de KNA als behoudenswaardig beoordeeld en zal daardoor indien mogelijk in situ behouden moeten worden. Door de toekomstige graafwerkzaamheden zal dit echter niet mogelijk zijn en daardoor zal het plangebied volledig opgegraven en gedocumenteerd moeten worden alvorens bodemverstorende ingrepen plaats gaan vinden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zyz-d8vf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wn2y-nk
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wn2y-nk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65698
Provenance
Creator Witte, N. (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Witte, N.; BAAC bv; Jac Ruyters Groep
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/tiff; image/jpeg; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.872 LON, 50.997 LAT); Limburg; Sittard-Geleen; Sittard; Plakstraat 18-22