Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase De Nieuwe Vogelbuurt - Holy Zuidoost, Vlaardingen gemeente Vlaardingen (ZH). Laagland Archeologie Rapport 332

DOI

Laagland Archeologie heeft in augustus een Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd in De Nieuwe Vogelbuurt - Holy Zuidoost te Vlaardingen. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de realisatie van nieuwbouwwoningen. Het Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase is uitgevoerd op basis van het door Buro de Brug uitgevoerde bureauonderzoek. De archeologische verwachting is daarin als volgt gespecificeerd: Onderzoek in de omgeving heeft aangetoond dat op de top van het (veraarde) veen, en op en in de kreekafzettingen, vindplaatsen uit vooral de IJzertijd en Romeinse Tijd kunnen worden verwacht. In de daar bovengelegen kleiige dek- en oeverafzettingen kunnen zich vindplaatsen uit de (Late) Middeleeuwen bevinden. De verwachting voor de overige perioden is laag. Op basis van het uitgevoerde booronderzoek is de kans groot dat in het plangebied archeologische sporen aanwezig zijn in de bovenste circa 120 cm, samenhangend met een pakket kreek(oever)afzettingen. De archeologische verwachting is hoog voor resten vanaf de IJzertijd-Romeinse tijd. Omdat er moeilijk een onderscheid gemaakt kan worden tussen de oeverafzettingen van een kreeksysteem uit de IJzertijd-Romeinse tijd en oever- en dekafzettingen uit de Middeleeuwen, kan de archeologische verwachting voor de (Late) Middeleeuwen niet met zekerheid worden gespecificeerd. Het is zelfs mogelijk dat bij de bouw van de flats en de inrichting van het terrein de bovenste deklaag geheel of over grotere oppervlakten is verdwenen. Voor perioden ouder dan de IJzertijd is de archeologische verwachting laag tot niet aanwezig, zeker doordat door de kreekinsnijding oudere veen- en kleilagen zijn opgeruimd. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt nader archeologisch onderzoek geadviseerd conform protocol 4003 IVO (landbodems). Gelet op de te verwachten prospectiekenmerken en prospecteerbaarheid van een eventuele vindplaats wordt geadviseerd dit vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek conform de KNA Leidraad Inventariserend Veldonderzoek Deel: Proefsleuvenonderzoek (IVO-P). De implementatie van dit advies is in handen van de gemeente Vlaardingen, hierin vertegenwoordigd door de archeologisch adviseur van de gemeente, de heer drs. T. de Ridder.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x4b-vhqj
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jp-pgmj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:158492
Provenance
Creator Wijnen, J.J.A. (Laagland Archeologie)
Publisher Laagland Archeologie BV
Contributor Laagland Archeologie BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf; .pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.355 LON, 51.928 LAT); Zuid-Holland; Gemeente Vlaardingen; Vlaardingen; De Nieuwe Vogelbuurt - Holy Zuidoost